I flera år har Arbetsmiljöverket påpekat att ett antal toalett- och hygienutrymmen på Visby lasarett är för trånga för att personal ska kunna jobba utan risk för belastningsskador. Vid en oanmäld inspektion i januari 2016 noterade man att problemen med arbetsmiljön kvarstod och meddelade att man övervägde ett förbud att använda toaletterna.

Efter en uppföljande inspektion i maj samma år fattade verket beslut om ett förbud, förenat med ett vite på tre miljoner kronor. Kravet var att arbetsytan runt toaletterna och vid sidan av duschplatserna skulle vara minst 0,8 meter, ”samt i övrigt där arbetstagaren måste utöva arbetsmoment som innebär kraftutövning eller där arbetstagaren behöver vrida, huka eller böja sig”.

Region Gotland överklagade beslutet till förvaltningsrätten och angav bland annat att det skulle kosta tiotals miljoner kronor att bygga om toaletterna. Dessutom fanns det redan planer på att skapa större gemensamma hygienutrymmen på alla slutenvårdsavdelningar. Förvaltningsrätten avslog överklagan men beslutade att ge regionen en längre frist om tolv månader från att domen vunnit laga kraft, att åtgärda de trånga utrymmena.

Regionen överklagade även detta beslut till kammarrätten som för en tid sedan meddelade att man inte beviljar regionen prövningstillstånd. Även detta beslut har nu Region Gotland, genom hälso- och sjukvårdsnämnden överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.