Det är Socialförvaltningen som anmält två händelser enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Medarbetaren blev i samband med en fastlandsresa så berusad att ambulans fick tillkallas. Det skapade en stark oro hos brukaren och bedöms som en allvarlig brist i tjänsteutövningen.

Vid ett annat tillfälle lät ledsagaren en minderårig brukare köra ett oregistrerat fordon på allmän väg. Den samlade bedömningen är att kontaktpersonen inte är lämplig att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Utredningen slår fast att det inträffade är att betrakta som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lagen om stöd till funktionshindrade.

– Det som inträffat är både allvarligt och beklagligt. Vi har från förvaltningens sida vidtagit åtgärder för att minska risken för att det ska hända igen, bland annat genom att förbättra de uppföljningar som görs av kontaktpersoner och ledsagare, säger Mariann Godin Luthman, kvalitetschef vid socialförvaltningen.

Den aktuelle medarbetaren har inte längre kvar sitt uppdrag som ledsagare.