Under veckan har både barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Under sammanträdena tog nämnderna del av resultaten från de årliga elevenkäterna som genomförs i grundskolans årskurser 3, 5 och 8 respektive årskurs två i den kommunala gymnasieskolan.

Beträffande grundskoleeleverna visar resultaten att de yngre eleverna upplever skolan och undervisningen på ett positivare sätt än de äldre. Resultaten följer mönstret från föregående år. För samtliga årskurserna i grundskolan uppnåddes en lägre indexpoäng än i fjol.

Indexpoängen bland gymnasieeleverna i årskurs två har sjunkit med två indexpoäng jämfört med förra året, från 63 till 61. De kvinnliga eleverna är nöjdare än de manliga. Frågorna om trygghet och lärarnas förväntningar nådde högst medelvärde. Lägst medelvärde fick frågan om nyfikenheten att lära mer.