Stor osäkerhetsfaktor kring miljögifter

Halterna av bekämpningsmedel i ytvattnet är relativt låga på Gotland. Ändå är det långt kvar till målet att ön ska vara giftfri till 2020.

27 december 2016 05:45

Länsstyrelsen har en årlig budget på 700 000 kronor för så kallad regional miljöövervakning –  det vill säga att undersöka miljön och identifiera möjliga hot mot den.

Arbetet utförs kontinuerligt. Just i år har det bland annat gjorts analyser av hur mycket bekämpningsmedel som finns i det gotländska ytvattnet. Rapporten existerar ännu inte på papper, men de övergripande resultaten ser lovande ut för Gotlands del.

– Om man jämför med Halland, Östergötland och Skåne har vi förhållandevis låga halter bekämpningsmedel i ytvattnet här, säger Emilie Vejlens, samordnare för länsstyrelsens regionala miljööverakning på ön.

Finns det någon förklaring till det?

– Gotland är litet. Lantbrukarna här verkar sköta sig eftersom de är väl medvetna om problematiken.

Men bekämpningsmedel är så klart bara en liten del av alla de kemikalier som kan vara skadliga för människan och hennes omgivning.

Riksdagen har i omgångar beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Ett av dem är en giftfri miljö. I 2016 års regionala uppföljning av målen gör länsstyrelsen bedömningen att Gotland inte kommer att kunna uppnå detta till år 2020. Samtidigt understryker man att det inte finns tillräckligt underlag för att dra några slutsatser om arbetet går i rätt riktning eller inte.

– De äldre kemikalierna som de flesta känner till, till exempel DDT och PCB, minskar generellt. Problemet är att kurvan för nya kemikalier, som kommer från konsumtionsvaror, pekar rakt uppåt. Hur skadliga dessa är har i vissa fall inte utretts ordentligt. Det kan exempelvis finnas cocktail-effekter (att en blanding av kemikalier förstärker varandras effekt) som vi inte känner till i dag. Därför är det mycket svårt att ge en sammantagen bild, säger Emilie Vejlens.

Ett annat problem är att resultaten bygger på mindre, men givetvis noga utvalda, stickprov. Analysen av bekämpningsmedel gjordes till exempel enbart utifrån vatten från Närsån, Snoderån och Gothemsån.

– Vi skulle så klart önska att vi kunde ta fler prover, men det är dyrt att göra analyser. Därför måste vi utgå från stickprov, säger Emilie Vejlens.

Gifterna kan finnas överallt runtomkring oss utan att vi vet om det. Det kan låta nedslående, men Emilie Vejlens tycker inte att vi ska hänga läpp.

– Det faktum att vi lyckats få ner halterna av DDT och PCB visar att vi kan nå oerhört långt genom lagstiftning, samarbete och medvetet arbete, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter