Föroreningar i jorden på flera tomter i Visby

Efter miljötekniska markundersökningar i ett flertal kvarter i norra Visby har Region Gotland kunnat konstatera att det förekommer föroreningar i samtliga. Framförallt har man kunnat påvisa halter av bly och så kallade PAH:er som ligger över riktvärdena.

13 juni 2018 20:15

Sedan det för några år sedan framkommit att flera trädgårdar på Backgatan i norra Visby haft höga halter av metaller i jorden har Region Gotland låtit oberoende konsulter göra miljötekniska markundersökningar i kvarteren Sillen, Siken, Sjötungar, Rödspottan och Guldfisken. När resultatet nu kommit kan man konstatera att samtliga kvarter, vilka består av ett 30-tal fastigheter, har föroreningar i marken som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Främst handlar det om bly och så kallade PAH:er, polyaromatiska kolväten.

LÄS MER: Arsenik i jorden oroar familjer

I ett pressmeddelande skriver Region Gotland att de boende i området är informerade, och att det inte förekommer några akuta risker att vistas på de aktuella fastigheterna.

"Dock kan man inte utesluta negativa effekter för människor och miljö på lång sikt. Vissa skyddsåtgärder bör övervägas på några fastigheter i området i väntan på en efterbehandling av förorenad jord. Det är framför allt barn som bör skyddas från exponering för föroreningar", skriver man.

LÄS MER: Undvik hudkontakt med jorden

Region Gotland har nu för avsikt att under hösten påbörja en ansökan till Naturvårdsverket om medel för att sanera de förorenade områdena.

"På några fastigheter har saneringsåtgärder vidtagits genom bortgrävning av förorenad jord. Detta har gjorts bland annat vid den förskola som finns i området. En ansvarsutredning har tidigare gjorts där ingen ansvarig för föroreningarna kunnat utpekas", står att läsa i pressmeddelandet.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa