Inga åtgärder trots föroreningar

Preliminära provsvar från förskolan Forellen i Visby visar på förhöjda halter av flera metaller. Trots detta vidtas inga åtgärder i dagsläget.

25 september 2014 13:23

– Det finns halter av flera metaller som ligger över riktvärden, men det är preliminära värden, säger Caudia Castillo på Region Gotland.

Först om några veckor, kommer den slutliga rapporten att vara klar.

Prover har tagits på flera ställen både på Forellens tomt och på gräsytorna intill förskolan. Ett av proverna från tomten visar på något förhöjda värden av arsenik och mycket förhöjda värden av koppar. Provet visar att arseniken ligger 1,1 gånger över riktvärdet och kopparen 3,75 gånger över riktlinjerna.

– Koppar är inte den värsta metallen, det är inte lika farligt som exempelvis bly.

På gräsytan utanför visar flera prover på förhöjda värden av bly, arsenik, zink och koppar. Claudia Castillo är ändå inte särskilt orolig.

– Det ser ganska bra ut på tomten och konsultens kommentar är att det är relativt låga halter.

Hon påpekar att regionen inte har någon skyldighet att utreda eventuella föroreningar i området. Anledningen till att man tagit prover vid förskolan är att regionen är skyldig att säkerställa en god skolmiljö.

Är det en bra skolmiljö?

– Jag kan inte bedöma det just nu, det här är preliminära värden,säger Claudia Castillo.

Hon vill betona att provsvaren är osäkra. De prover som visar på förhöjda värden kommer att skickas till laboratorium för vidare analys. Inga åtgärder kommer att vidtas förrän laboratorietesterna är klara och konsulten lämnat sin rapport.

Rapporten kommer att lämnas vidare till länsstyrelsen som ska göra en riskklassning av hela området.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin