Så arbetar vi för en bra skola

25 februari 2009 04:00
Tenny Larsson har riktat en rad frågor till mig angående nedskärningar inom barnomsorgen. En rad andra insändare och artiklar har också behandlat samma område. I mitt svar vill jag därför lämna en bredare information om bakgrunden och hur vi arbetar med frågorna.

26 november 2009 beslutade Barn- och utbildningsnämnden (BUN) om budget 2009 omfattande cirka 1,2 miljarder kronor som fördelas på 62 procent personalkostnad, 15 procent lokalkostnad och 23 procent övrigt (skolskjutsar, bidrag till friskolor, kost, läromedel med mera).
Inför beslutet hade Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) arbetat fram ett omfattande underlag med alternativa förslag och konsekvensbeskrivning.
BUN tvingades fatta beslut om besparingar på en rad områden, till exempel:
- generellt sparbeting för BUFs centrala stab, 4,1 mkr,
- minskning av medlen till förskolan (omfattar även friförskolor), familjedaghem och skolbarnsomsorg, 11 mkr.
- volymtimmemått på 5,537 heltidsbarn/tjänst i förskolan ökar till 5,79.

BUN valde att inte rikta besparingar mot minskat undervisningsanslag till förskoleklass och skolår 1-9, eller att fatta beslut om sammanslagning av skolenheter.
De särskilda statsbidragen för förskola, skola och fritidshem, som infördes under 2000-talet har BUF naturligtvis sökt och fått. Bidragen uppgår till cirka 35 miljoner kronor per år för grundskolan och fritidshemmen och 9 miljoner kronor per år för förskolan.

BUF har en bred och komplex verksamhet omfattande en tredjedel av kommunens verksamhet med cirka 2 000 anställda, cirka 11 000 barn, elever och vuxenstuderande.
BUN och BUFs ledning och pedagogisk personal stöds idag av en ekonomi- och personalfunktion, ett kansli och en planerings- och försörjningsfunktion.
Stöd till pedagogisk personal, barn och elever ges också av utvecklingsavdelningen med bland annat skolbiblioteksstöd, utlåning av material till undervisningen, UR-inspelning, olika utvecklingsuppdrag och kompetensutveckling.
I samband med BUNs beslut om ett besparingsbeting för den BUFs centrala stab på 4,1 miljoner kronor och Gotlands kommuns omorganisation med flytten till Visborg kommer kommunens och BUFs administrativa stöd att förändras. Ekonomi- och personalfunktion flyttas över till nya Serviceförvaltningen tillsammans med kostverksamhet, reception, registratur och vaktmästeri. Kvar blir cirka 15 (av idag 37) centralt placerade administrativa tjänster inom BUF som skall stödja BUN, BUFs ledningsprocesser, ge information, arbeta med krav på uppföljning och statistikuppgifter från kommun och statliga myndigheter med mera.

Tidigare år har BUN tilldelats ekonomiska resurser till förskola och skolbarnsomsorg utifrån beräknad prognos på antal barn och timmar. Inför år 2009 beslöt kommunfullmäktige att inte ge BUF denna ekonomiska tilldelning. Detta tillsammans med BUNs beslut att höja volymtimmemåttet gör att förvaltningen måste anpassa verksamheten till det antal barn som budgeten medger (1 905 heltidsbarn i förskola). Minskningen kommer att ske genom att inte fullt ut återbesätta förskoleplatserna efter de barn som går över till förskoleklass.
Många av Gotlands förskolor har idag redan uppnått det ökade volymtimmemåttet vilket innebär att det inte kommer att ske någon förändring gällande fler barn i gruppen.

Sedan år 2000 har grundskolan minskat med cirka 2 500 elever. Fram till 2011/12 minskar elevkullarna med ytterligare cirka 600 elever. Omräknat till 20 elever/klass får vi ett minskat behov motsvarande 30 klassrum. Minskningen av elevtalen inom grundskolan berör främst skolår 7-9, men det "friare skolvalet" kan påverka grundskoleorganisationen. Det stora arbetet som genomfördes genom Skola Gotland 2008 har inneburit att grundskolans organisation anpassats till viss del.

De personalminskningar inom förskoleverksamheten och skolan som nu genomförs är en konsekvens av de beslut som fattats av dels kommunfullmäktige i Gotlands kommun, dels i BUN. Tidigare har BUF kunnat parera behovet av personalminskningar med hjälp av pensionsavgångar, avgångsvederlag eller genom särskild avtalspension. När nu gällande besparingar är mer omfattande räcker detta inte till.
Under 2008 genomfördes ett stort arbete med att minska antalet genom att 74 arbetstagare erbjudits och accepterat avgångsvederlag. Trots dessa insatser måste förvaltningen varsla 145 arbetstagare för att uppnå den beslutade budgetramen.

Ett intensivt arbete pågår för att hitta vägar att mildra effekterna av en krympande ekonomi. Ett antal stödåtgärder är framtagna för rektorerna och arbetstagare i denna smärtsamma process med att säga upp arbetstagare och förändra organisationen

Jag vill också framhålla att vår personal gör ett fantastiskt arbete med att under rådande omständigheter ge alla barn och elever en bra verksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa