Moderat grön politik för ett levande hav

18 augusti 2010 04:00
Vi moderater är inte rädda för att använda skatterna för att rädda miljön. Koldioxidskatten har höjts. Samtidigt har vi balanserat det med att sänka skatten på arbete. Rejält. Dessutom är vi inte rädda för att ta bort skatter som inte har någon miljöstyrande verkan. När priset på handelsgödsel ökade med 150 procent på kort tid avskaffade vi gödselskatten. Vi har skattebefriat miljöbilarna i fem år. Vi gör det billigare att göra miljörätt och ser till att kostnaderna hamnar på utsläppen tack vare breda, långsiktiga styrmedel som gärna är internationellt samordnade.

Vi sänker också det totala skattetrycket. Fler i arbete ger också mer pengar till miljön. Under vår tid i regering har vi höjt miljöbudgeten med en tredjedel - från 15 till 20 miljarder - trots den globala ekonomiska krisen! Men det är inte så stor skillnad på att förvalta ekonomiska system och att förvalta ekologiska system. Nu investerar vi för framtiden och för att bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden.
Mot våra förslag står en vänstersida som är beredd att både höja skatten på arbete och dessutom höja miljöskatterna.

Men dagens utmaningar kan inte enbart skattas bort. Det krävs mer. Miljöpolitiken behöver fler morötter och färre piskor och tagelskjortor. Det krävs teknisk utveckling, mer effektiv produktion och frihandel. Fler belöningar till människor som gör rätt. Bara lata miljöpolitiker höjer skatten. Vi ska se till att det lönar sig att göra rätt för miljön.

Vi moderater vill få på plats globala lösningar för miljö och klimat. Sverige ska driva världens mest ambitiösa klimatpolitik som bygger på effektiv teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg, internationellt samarbete, forskning och kunskap.

Det internationella perspektivet och helhetssynen är avgörande. För första gången har Sverige en samlad havsmiljöpolitik för att möta utmaningarna med övergödningen. Vi kan aldrig parera översvämningar i Polen eller reningsverk som plötsligt går sönder. Men vi kan strategiskt arbeta för att bygga upp en motståndskraft i havens ekosystem. Det viktigaste för en långsiktig havsmiljöpolitik är samarbetet med Östersjöstaterna. Det inkluderar Ryssland och vårt verktyg är samarbetet inom HELCOM.
Men vi är inte klara på hemmaplan. Viktiga åtgärder är lokala vattenvårdssatsningar som vi avsatt pengar till, skärpta krav på kommunala reningsverk och stopp för avfall i havet från både stora och små båtar. Men mest effektivt är att styra bort själva utsläppen, därför vill Alliansen införa ett utsläppshandelssystem för fosfor och kväve i Östersjön. Dessutom vill vi genomföra ett liknande system för svaveldioxid och kväveoxider för fartyg inom EU.
För att lösa de grundläggande miljöutmaningarna måste allt vi gör måste vara ekoeffektivt. Miljöpolitiken ger största möjliga miljönytta, vi levererar mer och bättre miljö för pengarna.
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa