Vindkraft minskar koldioxid- utsläppen och sänker elpriset

10 mars 2011 04:00

Bror Lindahl och Nils Ronquist skriver i en insändare att vindkraften ökar koldioxidutsläppen (GA 22/2). Detta påstående stämmer inte. Debattinlägget innehåller en rad faktafel och bilden som målas fram måste nyanseras.

Även om huvuddelen av elproduktionen i Sverige kommer från vattenkraft och kärnkraft räcker dessa energikällor inte till för att täcka hela vårt elbehov. Statistik från Energimyndigheten visar att Sverige - trots ökad inhemsk elproduktion - tvingades nettoimportera 2 TWh el för att klara förbrukningen under 2010. Året dessförinnan var nettoimporten mer än dubbelt så stor.

Vindkraften bidrog med cirka 3,5 TWh förnybar el under 2010. Om det inte hade varit för vindkraften hade importbehovet alltså varit nästan tre gånger så stort.

Huvuddelen av elproduktionen på kontinenten generas genom kolkraft. Varje TWh som produceras i kolkraftverk ger upphov till cirka en miljon ton koldioxid.

En ökande svensk vindkraftsproduktion tränger alltså bort smutsig kolkraft, bidrar till att minska de globala koldioxidutsläppen och sänker elpriset för konsumenterna eftersom importerad kolkraft är betydligt dyrare än inhemsk koldioxidfri elproduktion. Mer vindkraft i kraftsystemet bidrar alltså till lägre elpriser för konsumenterna.

Påståendet om att vi måste bygga ut vattenkraft eller importera el framställd genom kolkraft stämmer inte. Sverige har nämligen mycket goda reglerkraftsmöjligheter.

Tillgången till befintlig vattenkraft innebär nämligen att vi kan spara vatten i kraftverkens magasin när det blåser bra som sedan kan användas när elbehovet tilltar eller när vindarna mojnar.

Vindkraft är det snabbast växande energislaget både i Sverige, Europa och globalt.

Utbyggnaden är inte ett självändamål, utan sker eftersom vindkraft producerar förnybar el till en låg kostnad och är ett effektivt sätt att nå de internationella klimatmålen. Vindkraft är en samhällsekonomiskt bra affär bland annat genom att utbyggnaden skapar arbetstillfällen och bidrar till lägre elpriser.

Vindkraften byggs för att den har folkligt stöd, är ekonomiskt konkurrenskraftig och för att den minskar koldioxidutsläppen.

Så jobbar vi med nyheter
Eric Birksten Svensk Vindenergi