För snart fyra år sedan fick allianspartierna förtroendet att styra Sverige. Skolans utveckling var ett starkt vägande skäl för många gotlänningar att välja bort den gamla regeringen. Vi presenterade en vision om en trygg och kunskapsinriktad skola, där alla elever blir sedda och läraryrket värderas högt. Detta i motsats till den kunskapsfientliga politik som år efter år har låtit skolan förfalla.
En viktig del av Alliansens omläggning av skolpolitiken är den nya skollagen som riksdagen fattade beslut om i veckan. Det är en omfattande produkt, ett av de största lagstiftningsarbetena i modern svensk rättshistoria, på över 1 200 sidor och nästan 700 lagparagrafer.
Några principer har varit vägledande för regeringens arbete med den nya skollagen.
För det första måste skolans kunskapsuppdrag stärkas för att fler elever ska kunna klara kunskapskraven. Alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Också de som lätt når målen ska ges ledning och stimulans att nå längre i sin kunskapsutveckling.

För det andra ska skolledare och lärare ha de befogenheter som krävs för att skapa trygghet och arbetsro i skolan. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan.
För det tredje har regeringen strävat efter att rensa bort onödiga detaljregleringar och att minska mängden byråkratiska pålagor.
För det fjärde har målet varit att skapa en så likartad reglering som möjligt för alla skolformer och huvudmän. Det betyder att friskolorna, med några få undantag, ska följa samma regler som de kommunala skolorna.
För det femte vill regeringen stärka rättssäkerheten för elever och föräldrar genom att fler beslut ska kunna överklagas, bland annat beslut om upprättande av åtgärdsprogram och beslut om skolplacering.
Naturligtvis finns det mängder av andra förändringar som är värda att lyfta fram: skolbibliotekens ställning stärks, alla elever ska ha tillgång till elevhälsovård, möjligheten till befrielse från obligatorisk undervisning begränsas kraftigt och förskolan blir en egen skolform.

Med den nya skollagen och övriga reformer som nu genomförs lämnar Alliansregeringen och folkpartiet tydliga besked om hur vi vill fortsätta utveckla och förbättra skolan. Nu måste oppositionen presentera sitt alternativ. Ska betygen avskaffas som vänsterpartiet och miljöpartiet vill? Ska läxor och kvarsittning avskaffas? Ska det vara tillåtet att flytta mobbare? Blir det en lärarlegitimation? Kommer reformeringen av lärarutbildningen att genomföras? Blir det en ny gymnasieskola där yrkeskunnande får högre status?
Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Vi har redan mycket av det som krävs för att lyckas - engagerade lärare, kunskapstörstande elever och en fantastisk bildningstradition. Men för att nå ända fram krävs ett fortsatt förändringsarbete där den nya skollagen kan bidra för mer kunskap, valfrihet och trygghet i skolan.