Arbetskraftsinvandring och nya regler

13 augusti 2008 04:00
Migrationsverket är den myndighet som kommer att få ansvaret att tillämpa regeringens nya regler för arbetskraftsinvandring. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2008.
De nya reglerna innebär att om en svensk arbetsgivare, efter att en ledig tjänst utannonserats i Sverige, inom EU och i Schweiz, ger ett konkret erbjudande om anställning till någon utanför EU ska denne kunna få ett uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.
Dessutom införs en möjlighet för asylsökande som under handläggningstiden etablerat sig på arbetsmarknaden att under vissa förutsättningar söka arbetstillstånd. På samma sätt ska gäststudenter efter en termins studier kunna söka arbetstillstånd. Sammantaget innebär de föreslagna reglerna ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.
Riksdagen kommer att fatta det formella beslutet om lagändringen efter sommaren. Men Migrationsverket har redan påbörjat förberedelserna för att kunna tillämpa de nya reglerna från den dag de införs. Vår ambition är att handläggningen ska vara snabb, korrekt och präglas av god service.
För att kunna ge den service som de olika aktörerna på arbetsmarknaden kräver, har vi initierat ett omfattande samarbete med de stora fackliga organisationerna, Svenskt Näringsliv, Företagarna och Sveriges kommuner och landsting. Vi för nu en bred dialog för att identifiera intressenternas behov, analysera de kompetenskrav som kommer att ställas på våra handläggare och ta reda på potentiella flaskhalsar för att undvika initiala och framtida problem. Vårt samarbete kommer att fortsätta även efter de nya reglerna är införda.
Migrationsverkets handläggning kommer i huvudsak att handla om att pröva att de erbjudna anställningsvillkoren är rimliga. Verket ska också bedöma om den erbjudna anställningen är riktig innan tillstånd beviljas.
Eftersom bristen på arbetskraft oftast behöver lösas snabbt, oavsett om arbetstagaren bor i Sverige eller i något annat land, är det av stor vikt att ha en effektiv och flexibel handläggning och beslutsprocess. Det är ett av de viktigaste kraven som ställs på Migrationsverket kommande tillämpning. Det förutsätter inte bara en ny ändamålsenlig organisation, utan också nya system för snabba kommunikationer både med arbetsgivare, arbetstagare och fack.
Vi är nu inne i en intensiv uppbyggnadsperiod för att kunna färdigställa den nya organisationen och ansöknings- och handläggningsrutinerna i god tid före den 15 december då lagen ska börja gälla.
Redan idag kommer människor från länder utanför EU till Sverige för att arbeta. Siffrorna har ökat under de senaste åren även med de nuvarande reglerna. Enligt våra prognoser för 2008 kommer cirka 17 000 att söka arbetstillstånd i Sverige. Vår bedömning är att de nya, flexiblare reglerna kommer att öka intresset och göra det lättare att komma till Sverige för att arbeta. I Migrationsverkets senaste prognos till regeringen uppskattar vi därför att ansökningarna kommer att öka till mellan 35 000 och 37 000 under 2009.
Hela västvärlden står inför en förändrad befolkningsstruktur med färre människor i arbetsför ålder under de kommande åren. Ledande arbetsmarknadsanalytiker spår en hård konkurrens om den arbetskraft som finns. Redan i dag vittnar många svenska företag och offentliga verksamheter om rekryteringsproblem. Regeringens bedömning är att de ökade möjligheterna till arbetskraftsinvandring kommer att ha stor betydelse för Sveriges förmåga att möta både dagens och framtidens utmaningar på arbetsmarknaden.
Migrationsverket har ett huvudansvar för tillämpningen av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Vår förmåga att handlägga ansökningarna snabbt och professionellt kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att ta vara på den tillgängliga arbetskraften. Vi arbetar nu aktivt för att förvalta detta ansvar på bästa möjliga sätt.
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa