Storskalig vindkraft hotar natur

7 september 2011 04:00

Den planerade investeringen i ny stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet härrör från en önskan att kunna förverkliga en storskalig utbyggnad av vindkraften på Gotland. Det uttrycks ibland att de utpekade områdena för vindkraft i översiktsplanen utretts noga. Men planen innebär ingen juridisk garanti för att dessa områden kan bebyggas och planen anger även att andra områden kan bli aktuella. Utpekandet av områden har utgått från hänsynsavstånd om 1000 meter från bostäder. Den har inte utgått från värdefull natur. Så vad är det som har utretts så noga?

När företrädare som vindkraftssamordnare Lars Thomsson argumenterar för utbyggnaden framhålls gärna miljöargument. Thomsson tycker samtidigt att det är förvånande att naturvårdare reagerar mot okontrollerad utbyggnad. Thomsson menar att vi får acceptera exploatering för att förhindra en klimatförändring som kommer att medföra långt större påverkan på biologisk mångfald.

Men det största hotet mot biologisk mångfald, vid den klimatförändring Thomsson hänvisar till, är förluster av naturmiljöer. Att då förespråka vindkraft i värdefull naturmiljö, och därmed förstöra ytterligare natur för att värna biologisk mångfald, är därför inte särskilt genomtänkt. Hos ivriga förespråkare av utbyggnaden tycks det saknas helhetsperspektiv, kunskap och förståelse för egentliga miljö- och naturvårdsproblem.

Det skulle troligen sticka i ögonen hos även Thomsson om regnskog höggs ned för att bereda utrymme för vindkraft i Sydamerika. Det är lätt att vara hemmablind och ibland kan det vara klokt att stanna upp och reflektera.

Det finns nio miljoner kvadratkilometer regnskog medan det bara finns en tiotusendel så stor yta alvarmark på hela jorden. 70 procent av världens alvarmarker finns på Öland och Gotland! På Öland ingår en stor del i UNESCO:s världsarv. På Gotland betraktar en del marken som skräpmark som kan exploateras!

Kanske är det begreppet natur som har olika innebörd hos oss? Natur är inte bara en oklippt gräsmatta och en skog är inte detsamma som en plantage. Och den natur som inte går att ha i produktion är inte bara skräpmark.

Vindkraftsindustrin är väldig och måste givetvis behandlas på samma sätt som all annan exploateringsindustri.

Det behövs inte enögda politiker för att vindkraftsindustrin ska överleva och växa. Det behövs dock ansvarsfulla politiker för att åtgärda miljöproblem. Först då kan förutsättningar skapas för att lokalisera vindkraft till lämpliga områden för att kunna producera grön el.

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) har gemensamt med sin regionala förening på Gotland påtalat att investeringar i ny stamnätsförbindelse självklart måste föregås av en ordentlig analys avseende förutsättningar för ytterligare vindkraft på Gotland samtidigt som viktiga naturmiljöer och biologisk mångfald säkras.

Så jobbar vi med nyheter