Fake news om vindkraft och örn

4 mars 2019 19:10

Centern på Gotland vill att regeringen ingriper i en pågående tillståndsprövning genom att avgöra om enstaka örnpar ska hindra utbyggnad av vindkraft på Gotland. Regionrådet Eva Nypelius påstår att Forsviden planerade att bygga 50 vindkraftverk, att Försvaret får riva ett örnbo på Tofta skjutfält och att forskning visar att samexistens mellan örnar och vindkraft är möjlig.

Detta är fake news. Forsvidens ansökan gällde 17 verk (Nypelius blandar ihop två projekt), Försvarets begäran avslogs nyligen av Mark- och miljödomstolen, rapporten om samexistens mellan örnar och vindkraft visar inte alls det som Nypelius påstår och tillståndsprövningen gäller mer än bara ett havsörnspar.

Miljödomstolarna har i ett flertal fall slagit fast att hotet mot örnar inte bara gäller kollisioner utan hänsyn ska även tas till bland annat flygstråk, störning och bortträngning. Forsviden är attraktivt för både kungs- och havsörn och årligen sker tusentals flygningar över området. Länsstyrelsen skriver att området är välbesökt av havs- och kungsörn. Det handlar alltså om mer än ett havsörnspar.

Nypelius menar att örnarna ökat samtidigt som vindkraften byggts ut och att den därför inte är ett hot (trots att cirka 20 örnar dödas årligen). Hon bortser då från riskerna vid en fortsatt storskalig utbyggnad.

Kungsörnarna på Gotland har inte ökat på senare år. Antalet lyckade häckningar har minskat kraftigt vissa år och stammen är fortsatt sårbar. Naturvårdsverket säger att för en hotad art kan även dödande av enstaka individer vara tillräckligt för att påverka bevarandestatusen negativt.

Är då samexistens mellan örnar och vindkraft möjlig? En rapport från Campus Gotland 2017 slår fast att det inte finns någon entydig lösning utan negativ påverkan på örnbeståndet. Bland annat har fågelskyddssystem, ekologisk kompensation och strategisk planering studerats. Myndigheter, experter, jurister och vindkraftföreträdare som intervjuats hade olika syn på möjligheterna eller ingen uppfattning alls. Speciellt för Gotland fanns starka tvivel om till exempel fågelskyddssystem är en framkomlig väg. Ett resultat av strategisk planering, där staten tar större planeringsansvar, kan enligt rapporten bli att Gotland kommer att sakna riksintresse för vindbruk om det visar sig lämpligare att bygga på fastlandet. Rapporten ger inget stöd för att samexistens skulle vara möjlig!

Rättspraxis för hotade arter bygger på EU:s Art- och habitatdirektiv som Sverige är förpliktat att följa. Oavsett vad centern tycker.

Så jobbar vi med nyheter