Kärnkraft mer ekonomiskt än vindkraft

17 juni 2018 13:07

Elproduktionen i världen är ungefär 20 000 TWh varav Sverige använder cirka 150 TWh. Det globala behovet ökar med några få procent varje år. Två tredjedelar (ungefär 65 procent) av världens elbehov produceras med kol.

För att minska de framtida befarade klimatproblemen orsakade av koldioxidutsläpp finns ambitioner att minska användningen av kol för att producera elektricitet.

Det finns några alternativ att lösa det hela på.

Tre produktionsformer är: 1) kärnkraft 2) vindkraft och 3) solpaneler. Kärnkraft producerar el dygnet runt utan hjälp medan sol och vind är väderberoende av någon annan energiproducent.

Ekonomiskt bär kärnkraften sina egna kostnader medan vindkraft och solpaneler är kraftigt subventionerade. Sol och vind är svårt att få fram de egentliga kostnaderna på. Kärnkraften är lättare.

Den senast byggda reaktorn var Oskarshamn 3 med en total kostnad på 15 miljarder kronor.

Reaktorn var färdig 1985 och kapaciteten 1 100 MW. Omräknat till dagens penningvärde. Bygget startade 1980 och omräknat till dagens penningvärde skulle kostnaden bli ungefär 50 miljarder kronor.

Är det i dag rimligt att bygga en kärnreaktor på fem år och till kostnaden 50 miljarder?

I februari köpte Vattenfall det holländska bolaget Nuon för 89 miljarder netto. Vattenfall har gjort affärer med tysk kolbrytning samt elproduktion och dessutom håvat in subventioner för sitt ”nytända intresse” för vindkraft.

Vattenfall bör kunna göra en bra affär för sin elproduktion genom att sälja Nuon och plocka bort vindkraftidéerna.

Vattenfall är ett elbolag som bör återgå till sin egentliga näring – kontinuerlig produktion av el med vattenkraft och kärnkraft!

Så jobbar vi med nyheter