Stöder KD utbyggnaden av förnybar el?

17 september 2019 19:39

Det ”krävs utveckling av alla fossilfria kraftslag, även kärnkraften”, skriver kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin i en replik på en debattartikel av Burenius (100 % förnybart) och Wiederholm (Hyresgästföreningen).

Men Kristdemokraterna nämner inte ett enda förslag om hur vi kan underlätta den fortsatta satsningen på förnybar elproduktion. I stället fokuserar KD uteslutande på kärnkraften, en stor icke-fråga eftersom Ringhals 1 och 2 kommer att avvecklas då reaktorerna snart inte längre uppfyller säkerhetskraven, och eftersom det av ekonomiska skäl inte kommer att byggas någon ny kärnkraft i Sverige.

Brodin nämner inte ens att vindkraften, enligt Energimyndigheten, under de kommande fyra åren mer än fördubblas från 17 till 37 TWh, medan solkraften fyrdubblas till cirka 1,3 TWh.

Den utökade elproduktionen leder till en mycket stor klimatnytta. Sverige kan ersätta olja och kol genom att elektrifiera transportsektorn och industrin utan att öka elimporten. Och vi kan åstadkomma omfattande utsläppsminskningar genom att tränga undan fossilkraft i våra grannländer.

Den ökade elexporten kan om bara några år kan minska de årliga utsläppen från fossilkraft med cirka åtta miljoner ton, vilket motsvarar cirka 15 procent av Sveriges egna utsläpp. Varje ny vindkraftturbin och varje ny solcell bidrar.

Den stora klimatfrågan när vi diskuterar elproduktionen är alltså inte hur vi ska ha det med kärnkraften, utan om vi ska möjliggöra för den förnybara elproduktionen:

– Vad säger Kristdemokraterna om vårt förslag att låta fastighetskatten för vindkraftverk gå till kommunerna istället för staten, i syfte att ge kommunerna bättre incitament att tillåta nya vindkraftsparker?

– Vad säger Kristdemokraterna om vårt förslag att klimatanpassa all svensk lagstiftning, också Miljöbalken, så att vindkraftens stora klimatnytta beaktas i högre utsträckning vid beslut om ny vindkraft?

– Vad säger Kristdemokraterna om vårt förslag att införa ett klimat-ROT så att solcellsrevolutionen går ännu snabbare och enklare?

Ta ansvar för klimatkrisen – satsa på en fortsatt utökad förnybar elproduktion.

Så jobbar vi med nyheter
Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson (MP)