Pulverisera inte vårdvalet

11 november 2014 19:04

En rad fadäser har kantat den rödgröna regeringens första tid och det har framstått som om ett gäng gröngölingar har intagit Rosenbad. Bakom den bilden träder också en mossig politik fram. Särskilt vad gäller välfärden är det som om minoritetsregeringen stöttad av Vänsterpartiet har bestämt sig för att ta sjumilakliv tillbaka.

I förra veckan lämnade regeringen en proposition till riksdagen för att redan den 1 januari 2015 upphäva kravet på vårdvalssystem i primärvården. Systemet där etableringsrätten är fri och medborgarna själva får välja vårdcentral blev obligatoriskt tack vare alliansregeringen 2010, bland annat för att komma åt brister i tillgängligheten. När Riksrevisionen på tisdagen presenterade en granskning av vårdvalsreformerna var det många som drog den förhastade slutsatsen att myndigheten hade dömt ut vårdvalet. Regeringen och V fick vatten på sin kvarn i vilken de nu maler ner mycket av utvecklingen som har skett i välfärden de senaste åren.

Riksrevisionen framhåller emellertid att vårdvalsreformerna har fått flera positiva konsekvenser. Kontaktmöjligheterna har förbättrats och vårdcentralerna blivit fler. Det viktiga syftet att makt har förskjutits från politiker och tjänstemän till medborgarna har också uppnåtts. Myndigheten menar dock att de positiva effekterna främst har kommit patienter med mindre vårdbehov till del och att undanträngningseffekter gentemot de med större vårdbehov inte kan uteslutas.

Reformerna har inte genomförts exemplariskt och Riksrevisionen har i synnerhet en poäng i att ett bättre uppföljningssystem borde ha riggats från början. Det bör dock understrykas att andra rapporter från bland annat ESO, Myndigheten för vårdanalys och Karolinska institutet inte har sett undanträngningseffekter, eller att vården skiljer sig stort åt mellan socioekonomiska grupper.

Tror man på att medborgarna i ett fritt samhälle bör få välja själva bör slutsatsen vara att det nu gäller att få spridning av de positiva effekterna av reformerna. Den som läser Riksrevisionens rapport ser även att en rad rekommendationer till regeringen föreslås, bland annat att förbättra ersättningssystemet som i dag tillämpas olika runt om i landet. Primärvårdsuppdragen bör inte heller formuleras för brett.

Något skrotande av vårdvalet förordas alltså inte och problemen verkar till stor del bero på att systemet inte har varit enhetligt. Regeringen bör snarast försöka möta utmaningarna genom att lyssna på Riksrevisionens rekommendationer om att förbättra systemen, istället för att riva upp dem.

Den rödgröna regeringen har dock redan bestämt sig för att ändra lagen så att landsting och regioner inte ska men får ha vårdvalssystem. Resultatet av det riskerar att bli mer ojämlikhet för alla som inte bor där landstinget eller regionen styrs av borgerliga partier, vilka inte lär rubba på valfriheten och etableringsrätten. Så går det när en bakåtsträvande regering med en nybörjares iver gör allt för att pulvrisera valfriheten.

Så jobbar vi med nyheter
Amelie Langby