Ovana med öppna processer

9 januari 2013 06:00

I mars ska Centerpartiet anta ett nytt idéprogram. Arbetet med förslaget till idéprogram har skett i en öppen process där över 10 000 varit aktiva på olika sätt. Vi i programgruppen har nu lagt ett förslag till partistyrelsen som ska lämna förslag till stämman. Idégruppens förslag har öppet presenterats och då lett till intern debatt och diskussion som det sig bör i en demokratisk organisation. Det som förvånar mig är att detta medialt målas upp som intern strid och splittring, när det egentligen är en naturlig del i en beslutsprocess i en folkrörelse. Varför? Är det för att vi är så ovana vid att debattera politiska värderingar öppet? Andra partier har ju mer slutna processer.

Förslaget är en politik för hela landet och betonar vikten av en hållbar politik som tar ansvar för klimatfrågan och en god livsmiljö också för kommande generationer. Förslaget riktar stark kritik mot byråkrati och krångel och presenterar förslag för ett mer decentraliserat Sverige. Regelverken runt företagande måste hjälpa entreprenörer att göra rätt istället för att straffa fel. Stad och land behöver varandra för att omställningen till ett kretsloppssamhälle ska bli verklighet. Landsbygden spelar en avgörande roll för produktionen av mat och förnyelsebara drivmedel. Samtidigt kan städerna bidra till klimatsmarta transporter och vara knutpunkter för utveckling av nya lösningar för ett hållbarare samhälle. Samhället är en gemenskap där alla behövs. För att garantera tryggheten är det viktigt att alla människor ska ha rätt till vård och omsorg, utbildning, infrastruktur och grundläggande service, vi föreslår att det tydliggörs i en rättighetslagstiftning.

Förslaget strävar också efter en värld där den frihet och rörlighet vi har inom EU även ska gälla hela världen. Vägen dit är givetvis lång och det finns många krafter som verkar emot det men jag ser det som viktigt att stå upp för alla människors lika rätt och värde och att människor har frihet att välja var de vill leva sina liv. Jag vill påminna om att det var Centerpartiet och Maud Olofsson som tog strid mot Socialdemokraterna och Göran Perssons tal om "social turism" i samband med EU-utvidgningen 2001. Samma år skrevs vårt nu gällande idéprogram där den fria rörligheten finns med.

Diskussionen som nu förs om politikens grundidéer och värderingar för ett långsiktigt hållbart samhälle är bra. Även om jag varit aktiv i arbetsgruppen delar jag inte allt och vissa förändringar kommer säkert att ske i slutliga programmet. Exempelvis tycker jag inte att vi ska ta bort skolplikten. Här måste vi ha barnperspektivet och garantera alla barn samma rätt till likvärdig utbildning.

Nu är möjligheten att påverka förslaget till ”En hållbar framtid”. Läs igenom, diskutera med medlemmar och på årsmöten så att vi från Gotland kan lämna våra synpunkter vidare till partistyrelsen. Jag ser fram emot en öppen och respektfull idédiskussion som leder till förtydliganden och utveckling av Centerpartiets politik i det nya idéprogrammet som antas i mars.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa