Lars Danielson om det fria kulturlivet

Region Gotland: Det fria kulturlivet är en oumbärlig förutsättning för att infria de nationella och regionala målen för kulturverksamheten på Gotland.

14 januari 2011 04:00

Det nya kommunfullmäktige har i total enighet uttalat betydelsen av det fria kulturlivet på Gotland. I den regionala Kulturplanen 2011-2013 har kommunfullmäktige redan i inledningen särskilt betonat det fria kulturlivet som en viktig utgångspunkt för dialogen med Kulturrådet.

I kapitlet "Detta vill region Gotland 2011-2013" har regionen ett särskilt avsnitt som tar upp regionens syn på det fria kulturlivet och vad regionen vill åstadkomma under perioden.

Bland annat betonas de fria professionella kulturaktörernas betydelse som en regional tillgång och en oumbärlig förutsättning för Gotlands kulturverksamhet och för att vi ska kunna infria de regionala och nationella målen.


Nya marknader
För att skapa goda förutsättningar för de fria gruppernas utveckling på Gotland krävs tillgång till både statliga och regionala verksamhetsbidrag samt stöd för att utveckla nya former för interregional samverkan.

Vidare krävs resurser för att utveckla och pröva olika producent- och arrangörsmodeller som underlättar möjligheterna för fria utövare och grupper att nå ut till nya marknader.

Under 2010 har Region Gotland inlett ett arbete i syfte att stärka de fria professionella kulturproducenternas möjligheter att kunna leva på sitt konstnärliga utövande.

Regionen vill under perioden anslå ytterligare kulturbidrag avsett för fria professionella kulturutövare. Detta sker bland annat genom att satsa på arrangörs- och producentverksamheten så att Gotland kan bli ett praktiskt exempel på ekonomiskt hållbara modeller för ändamålet. Målsättningen är att öka medborgarnas tillgång till kultur.


Väl förankrat
Detta synsätt och dessa förslag har under 2010 vid många olika möten diskuterats på Gotland (kulturfrukostar, kulturting, referens- och temagrupper, presskonferenser med mera) och gjorts känt hos Kulturrådet.

I budgeten för 2011 har redan särskilda kommunala medel avsatts för att successivt genomföra dessa förslag. Och samtidigt ligger regionen i startgroparna för att med Kulturrådet finna gemensamma lösningar i "Kofferten". Detta har informerats om i media på Gotland.

Beträffande Kulturrådets beslut om stöd till fria grupper så sker det på ett mycket professionellt sätt bland annat via särskilda referensgrupper som med hög kompetens och med respekt för principen om "armlängds avstånd" gör bedömningar som sedan ligger till grund för beslut hos Kulturrådet.

I de fall besluten är beroende av medfinansiering från Region Gotland sker samråd där vi oftast är tillmötesgående! Om avslag ges från Kulturrådet beror det således på att kvalitetskraven ej kunnat infrias i konkurrens med andra sökande.


Gemensamt arbete
Sammantaget - Region Gotland ser värdet av det fria kulturlivet, ökar sina insatser och medverkar aktivt i Kulturrådets processer avseende finansiering.

Utifrån den regionala Kulturplanen 2011-2013 och region Gotlands budget 2011 är vi nu med små steg på väg att infria den regionala kulturplanens mål - ett positivt gemensamt arbete!

chef för kultur- och fritidsförvaltningen

Så jobbar vi med nyheter
Lars Danielson