Spelinspektionen får i uppdrag att följa utveckling av spel och spelproblematik

21 december 2021 10:01

Spelinspektionen och regeringen beslutade via en förordning i juli 2020 om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av Covid-19. Genom förordningen vidtogs en del åtgärder för att motverka en ökning av spelproblematik och till följd av det en skuldsättning bland befolkningen. Förordningen har förlängts två gånger, men upphörde att gälla den 14:e november 2021.

I samband med att förordningen upphörde att gälla gav regeringen Spelinspektionen i uppdrag att följa utvecklingen av spelandet och spelproblematiken på marknaden.

Kartlägga och analysera konsekvenser av tillfälliga åtgärder

I Spelinspektionens uppdrag ingår även kartläggning och analys av konsekvenserna som införandet av de tillfälliga åtgärderna har haft, både på spelandet och marknaden inom spel. De ska sedan utifrån sin analys dra lärdom inför framtida behov.

Kartläggningen och analyserna ska göras i samråda med Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten. Spelinspektionen behöver få uppdaterad information från berörda myndigheter för att på ett grundligt sätt kunna sammanställa en kartläggning.

Spelinspektionens uppdrag om att följa utvecklingen

Utöver att genomföra kartläggning och analys på hur de tillfälliga åtgärderna har påverkat spelandet och spelmarknaden har Spelinspektionen fått i uppdrag att se över hur spelandet utvecklar sig, både på lång och kort sikt.

Spelinspektionen bör använda sig av kartläggningen och analysen för att dra slutsatser om vilka konsekvenser de tillfälliga åtgärderna har gett spelandet, både nu men också längre fram. Utifrån sina analyser och slutsatser ska Spelinspektionen sedan föreslå åtgärder inom ramen för det befintliga licenssystemet för att stärka konsumentskyddet.

Vilka områden ska följas upp?

Fokus för Spelinspektionens uppdrag ska hela tiden ligga på att motverka ett problematiskt spelande. Men för att få tillräckligt med kunskap för att kunna föreslå nya åtgärder behöver Spelinspektionen titta på flera olika områden.

Spelinspektionen ska:

·    Analysera marknadsföringen av onlinespel

·    Titta på utbudet av spel

·    Följa utbudet av olika spelformer på marknaden

· Titta på tillgängligheten för spel och vadhållning online

Uppföljning efter den tillfälliga förordningen upphört

I uppdraget ingår också att följa upp utvecklingen inom samma områden, även efter att förordningen har upphört att gälla. Uppföljningen ska sedan tas med i avvägningen om vilka nya åtgärder Spelinspektionen ska föreslå.

Bakgrunden till uppdraget

Bakgrunden till att regeringen delat ut detta uppdrag till Spelinspektionen hittas i Folkhälsomyndighetens rapport "Fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till spridningen av Covid-19 – Återrapportering av ett regeringsuppdrag".

I rapporten konstaterades att även om omsättningen på spel inte har ökat har spelandet inom olika spelformer förändrats. Antalet människor som spelar har inte blivit fler, men däremot framgår det i rapporten att personer som tidigare spelat mycket och för stora summor pengar har ökat sitt spelande ännu mer.

Rapporten visade även på en ökning av spelproblem hos grupper som tidigare har haft en problematisk relation till spel och vadhållning. Det finns en risk att detta har lett till en långvarig beteendeförändring av spel, som kan ha mycket negativ inverkan på folkhälsan. Det är därför av största vikt att dessa frågor följs upp för att möjliggöra en bedömning om det finns behov av ytterligare åtgärder.

Redovisning av Spelinspektionens uppdrag

Senaste den 15:e mars 2022 ska Spelinspektionen lämna in en delredovisning på första delen av uppdraget till Finansdepartementet på regeringskansliet. Uppdraget ska sedan slutredovisas senast den 31:a oktober 2023.

I redovisningen ska kartläggning och analys av konsekvenserna av de tillfälliga åtgärderna finnas med. I den slutliga redovisningen ska även förslag till ytterligare åtgärder på den reglerade spelmarknaden finnas med.

Från

bastacasinobonus.se