Otjänligt vatten på delar av ön

Vattnet i Åminne, Ronehamn och När har klassats som otjänligt.
Halterna av bor är för höga.
Men någon anledning till oro finns inte, menar myndigheterna.
-Vattnet kan användas som vanligt. Akuta hälsorisker finns inte, säger Per-Eric Edlund, chef på miljö- och hälsoskyddskontoret.

1 februari 2008 04:00
Men långsiktigt måste kommunen se till att halterna av bor sjunker. Ett år får tekniska förvaltningen på sig att fixa vattenkvalitén. Allt enligt rekommendationer från Livsmedelsverket.
Livsmedelsverkets gränsvärde för grundämnet bor i dricksvatten är en milligram per liter. På Gotland har man efter en total genomgång av de kommunala grundvattentäkterna funnit tre med för höga värden.
Ronehamn 2,5 milligram
Åminne 2,0 milligram
När 1,9 milligram
Aningen förhöjt värde uppmättes även vid en täkt som förser Visbyområdet med vatten, men där är uppblandningen med annat vatten så stor att det vatten som går ut i ledningarna ligger klart under gränsvärdet.
Det var i samband med undersökning av förorenad mark i Fardhem för ett par år sedan som man första gången upptäckte förhöjda halter av bor i en gotländsk vattentäkt. Den gången handlade det om en privat brunn.

"Ingen anledning till oro"
När SGU, statens geologiska undersökningar, året därpå gjorde en scanning över hela Sverige för att mäta bland annat förekomsten av bor visade det sig att Gotland har mycket av det mineralet.
Länsstyrelsen och kommunen fortsatte med en mer detaljerad undersökning. Varenda kommunal grundvattentäkt undersöktes och det är det resultatet som nu presenterats.
- Vi ser ingen anledning till oro trots att tre täkter visar förhöjda halter, säger Per-Eric Edlund och får medhåll av såväl ansvariga politiker som tjänstemän verksamma inom vattensektorn.
Man blir inte sjuk om man dricker vatten med lite för mycket bor.
- Inga omedelbara negativa hälsoeffekter har kunnat påvisas, säger Sara Swartling, hälsoskyddsinspektör specialiserad på livsmedel.
Kunskaperna om hur bor påverkar oss är dock begränsade.
-Försök har gjorts på råttor och de visar att råttor som under en hel livstid får i sig för höga halter av bor får skador på reproduktionen, säger Sara Swartling.

Täta kontroller
Vattentäkterna i Åminne, Ronehamn och När kommer att fortsätta användas. Trots att vattnet nu är klassat som otjänligt.
Men åtgärder sätts in för att minska borhalterna.
-Dessutom kommer vi som en trygghet för abonnenterna att göra täta kontroller av vattnet, säger Kjell Skalberg, ordförande i tekniska nämnden.
250 abonnenter, eller drygt 500 personer, får sitt vatten från de tre täkterna.
Bor är ett mineral och ett grundämne med det kemiska tecknet B.
Det finns naturligt i berggrunden, den nordiska jordmånen är dock ganska fattig på bor.
För människan är bor ett livsviktigt mineral, vi får i oss det bland annat via födoämnen som frukt, svampar, nötter, vin och öl. Men också via vatten.
Brist på bor kan bland annat ge benskörhet.
Långvarigt (livslångt) intag av för mycket bor kan skada reproduktionen.
Bor finns även i kosttillskott , men de nya reglerna för kosttillskott i Europa har inte med bor på den grundläggande godkännandelistan.
Bor används bland annat inom pyroteknik som bränsle och för att göra lågan grön.
Så jobbar vi med nyheter
Eva Carlsson Daun