Rester av bekämpningsmedel

Samtliga nio provtagningsplatser för yt- och grundvatten var förorenade med rester av bekämpningsmedel.
Anmärkningsvärt menar mijönämnden och konstaterar att det också är märkligt att det går att hitta rester av preparat tio år efter det att det försvann från marknaden.

1 februari 2008 04:00
Det är miljö- och hälsoskyddskontoret som under 2007 för 21:a året utförde provtagningar i yt- och grundvatten.
Avsikten är att kontrollera förekomsten av bekämpningsmedelsrester i vatten inom kommunen. Och resultatet är nedslående, hundra procent av de nio provtagningstäkterna var förorenade vid något av de två provtillfällena.
Provtagning för ytvatten (vattendrag) har skett vid Snoderån, Närsån, Gothemsån samt tillflödet till Träskmyr i Hangvar och för grundvatten (brunnar) i Lärbro, Dalhem, Roma, Tofta och Hablingbo.

Fem substanser
Totalt hittades fem olika substander (bekämpningsmedel) vid 25 tillfällen vilket är en minskning från förra årets 35, mängderna har också minskat. Mest påverkad provtagningsplats var återigen Närsån med fem påvisade fynd, Dalhem redovisade fyra och minst Träskmyr med ett fynd under två provtagningstillfällen.
Som vanligt är bentazon det vanligast förekommande ämnet med 16 påvisningar mot 14 2006. Men även förekommer exempelvis rester som härstammar från det 1997 avregisterade totalbekämpningsmedlet Gardoprim där sista användningsdatum var 31 december 1999.
- Det får anses som märkligt att hitta rester av preparatet ca tio år efter det att preparatet försvann från marknaden, menar byråinspektör Leif Söderström i sin rapport.
Av glyfosat hittades dock ingenting under 2007, trots att det under handelsnamnet Roundup är ett av de vanligaste totalbekämpningsmedlen både i lanbruk och i trädgårdar och ofta förekommer vid provtagning på andra platser i landet.

"Inte het"
Miljönämnden kommer att ha en fortsatt dialog med Länsstyrelsen i ämnet och menar att det är viktigt att frågan drivs såväl politiskt som på tillsynsnivå. Målet på sikt är att få bort alla rester av bekämpningsmedel i gotländskt grundvatten men frågan betraktas för tillfälet inte som politiskt "het".
Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill