Giftet har nått grundvattnet

Mycket höga halter av gifter har påträffats i grundvattnet i marken vid gamla Renokiosken i östra Visby. Saneringskostnaderna ligger i mångmiljonklassen. Ett alternativ är att hela huset rivs.- Det är en svår förorening, säger Mattias Vejlens på länsstyrelsen.

28 mars 2009 04:00
Att marken kring fastigheten med beteckningen Senapen 25 i östra Visby - där kemtvätten AB Reno Kemomat låg 1964-1980, och där nu videobutiken Hemmakväll ligger - är förorenad, har stått klart länge. Även en grannfastighet snett bakom Reno, Senapen 27, visar på förhållandevis hög grad av förorening.
Nu är den utredning som Gotlands kommun beställt klar, och den visar det man verkligen inte ville hitta. Bland annat:
Grundvattnet och berggrundvattnet är förorenat.
En brunn i området, som tidigare använts för bevattning, är förorenad.
Såväl jord som luft är förorenad.
Källarutrymmena i Renofastigheten och grannfastigheten är förorenade.
Man har konstaterat att de giftiga ämnena inte tycks brytas ner nämnvärt, och man fastslår också att föroreningarna sprider sig nedåt, till grundvattnet, även om man inte kan säga säkert med vilken hastighet eller hur lång tid det tar innan stora mängder nått det djupa berggrundvattnet.

Som att dra ur en propp
- Det kan bli som att dra ur en propp - när det väl händer kan det gå väldigt fort, tror Mattias Vejlens.
"På kort sikt bedöms risken som måttlig att människor exponeras för grundvattnet via dess exponeringsvägar. På lång sikt, med risk för förändrade vanor hos människor på området, bedöms risken för exponering och hälsoskadliga effekter som stor", står i rapporten.
Redan nu finns dock anledning till oro, eftersom en spridning till grundvattnet och i viss mån berggrundvattnet redan skett.
"Mycket höga föroreningshalter har påträffats i grundvattnet. /.../ De uppmätta halterna i grundvatten är i vissa provpunkter flera tusen gånger högre än Livsmedelsverkets dricksvattenkriterium", skriver man bland annat i rapporten.

Ingen fara
På länsstyrelsen menar man att det inte är någon fara att vistas i området i dagsläget.
Mattias Vejlens, samordnare på länsstyrelsens enhet för förorenade områden, påpekar dock vikten av att sanera området.
Utredningen redogör för en handfull olika saneringsalternativ. Det dyraste alternativet, som anses näst mest effektivt, är en form av termisk behandling av marken med hjälp av bland annat värme och ånga.
En sådan sanering skulle kosta mellan tio och femton miljoner kronor.
Alternativ två, som förordas i rapporten, är att hela Reno-fastigheten löses in, att huset rivs och att den förorenade jorden schacktas bort och tas om hand.

Diskussioner pågår
Diskussioner pågår i nuläget med fastighetsägaren och med Naturvårdsverket.
- Jag tror att senare i vår kommer vi att ta beslut om hur vi ska göra, säger Mattias Vejlens, som dock inte tror att en sanering hinner komma igång under 2009.

Ämnena det handlar om är framför allt tetrakloreten (även kallat perkloretylen eller tetrakloretylen) och trikloreten. Båda klassas som ämnen med mycket hög farlighet.
Tetrakloreten och trikloreten är cancerframkallande och kan orsaka skador på lever, njurar och nervsystem.
Vid nedbrytning bildas bland annat vinylklorid, med liknande effekter som ovan nämnda ämnen.
Halveringstiden är lång: 515 till 800 dagar då ämnet är löst i grundvatten. Den långa nedbrytningstiden gör att föroreningarna hinner spridas innan de brutits ner. I luft bryts ämnet ner till halva mängden på 4-50 dagar.
Källor: Nationalencyklopedin, Kemikalieinspektionen och kommunens utredning, gjord av konsultföretaget Geo Innova AB.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa