"Det kan ta tid att sanera"

Saneringen av det område där utsläppen gjorts kan inte komma igång förrän provresultaten kommit och ytterligare undersökningar har genomförts. Det kan dra ut på tiden.

17 juli 2009 04:00
- Ett typiskt fall där en kemikalie hamnat på fel plats, säger Mattias Vejlens, samordnare på länsstyrelsen.
Vad han menar är inte bara att besprutningsmedel inte alls borde spridas i de aktuella koncentrationerna, utan också att det är allvarligt att det har gjorts i ett gruslager. Vatten och föroreningar rinner rakt igenom grus och sand.
- Varje objekt är unikt, det är svårt att säga något generellt angående saneringen. Det vanligaste är att man gräver bort de förorenade jordlagren, säger han.
Jorden tas sedan om hand som farligt avfall och renas i speciella anläggningar. Om de farliga ämnena har spridit sig till vattendrag i närheten kan det också bli aktuellt med pumpning och rening av vattnet.
- Man måste börja med att se hur långt och hur djupt föroreningen har gått.
Principen är att förorenaren betalar. Miljö- och hälsoskyddskontoret står för tillsynen.

Väntar på svar
- Vi kommer avvakta provresultaten för att få en uppfattning av omfattningen. Därefter kan vi börja titta på behovet av att sanera, säger Claudia Castillo, tillfällig chef för miljö- och hälsoskyddskontoret. När det, som i det här fallet, är klart vem som har stått för utsläppen behöver man inte invänta domstolsbeslut.
- Vi kan rikta beslut om ytterligare undersökningar, säger Claudia Castillo.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar alltså vad som behöver göras, sedan får de som orsakat föroreningarna stå för kostnaderna och utförandet.
Men själva saneringsarbetet kan ta tid. Inte bara måste man invänta provsvaren. Sen ska beslut fattas och en konsult inhandlas.
- Det är första gången vi har den här typen av ärende. Vi har jobbat med marksaneringar tidigare, men då har det alltid rört sig om utsläpp som skett långt tillbaka i tiden, säger Claudia Castillo.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa