Mer om grillkorvsanalysen

18 juni 2010 16:24

 

Det franska laboratoriet Eurofins har på Testfaktas uppdrag analyserat innehållet i åtta olika fabrikat av grillkorv på den svenska marknaden.


Urvalet omfattar följande fabrikat:

1. Änglamark
2. Scan Hot Dog
3. Hemköp
4. ICA
5. Enebacken (Lidl)
6. Lithells
7. Eldorado
8. Euroshopper

 

Samtliga korvar köptes in i Stockholmsregionen under maj månad och skickades med kyltransport till laboratoriet Eurofins i Frankrike.

Tre olika paket av varje sort med två olika ”bäst-före-datum” undersöktes. Två

paket genomgick en mikrobiologisk analys medan näringsvärden och vatten undersöktes på det tredje.

 

Analysen omfattar följande moment:

 

• Näringsvärde
• Salthalt
• Förekomsten av bakterier
• Förekomsten av bromerade flamskyddsmedel


Resultatet från testet

 

Näringsvärde
Skillnaderna mellan det deklarerade värdet och det uppmätta var relativt liten. Däremot var skillnaden i näringsvärde stor mellan de olika fabrikaten. Energiprocenten har räknats fram utifrån de analyserade värdena för fett, protein och kolhydrater. Energiprocenten anger hur mycket av korvens energi som kommer från fett, protein och kolhydrater. Livsmedelsverkets rekommendation är att högst 30 procent av det dagliga energiintaget ska komma från fett.

 

Salthalt
Samtliga korvar visade sig vara väldigt salta. Saltast var Euroshopper med 3,2 gram salt per 100 gram analyserad produkt. Även Scan, Enebacken, Lithells och ICA hade höga halter av salt. Minst salt har Änglamarks ekologiska grillkorv.

 

Bakterier
Bakterieförekomsten mäts i enheten CFU (colony-forming units) som är ett mått på antalet livskraftiga bakteriekolonier. Analysen av bakterier gjordes vid korvarnas bästföredatum. Änglamarks korv var den enda i urvalet som visade på anmärkningsvärt höga värden (110 miljoner CFU). Övriga fabrikat visade inte på några högre värden för någon typ av bakterie.

 

Bromerade flamskyddsmedel
Samtliga korvar visade spår av bromerade flamskyddsmedel. Halterna var dock låga.
Bromerade flamskyddsmedel används för att försvåra antändningen i alltifrån textilier till möbler och datorskärmar. Ämnena är fettlösliga, vilket innebär att levande organismer kan ta upp dem, vilket är en av orsakerna till att de finns i livsmedel. Eftersom de är långlivade kan de också transporteras långa vägar i luft och därmed påträffas på ställen långt från spridningskällan.
Fem typer av bromerade flamskyddsmedel har historiskt sett används mest. Det är pentabromdifenyleter, oktabromdifenyleter, dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol och hexabromcyklododekan. I Testfaktas analys påvisades spår av tetra- och pentabromdifenyleter i samtliga grillkorvsfabrikat.
Pentabromdifenyleter är klassificerad som miljöfarligt och hälsoskadligt. Det finns risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring och kan skada barn under spädbarnsperioden. Dessutom är det klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

 

Källa: Kemikalieinspektionen

 

 

Så jobbar vi med nyheter