Kraftig rabatt för giftsanering i Vall

Ägarna måste betala saneringen men får 50 procent rabatt. Det beslutet från länsstyrelsen betyder att Träimpregnering Gotland AB, i likvidation, måste stå för 5,5 miljoner kronor när marken har renats.

2 december 2011 11:23

Ägarna hade överklagat ett beslut i regionens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det beslutet togs för precis ett år sedan. Nämnden krävde att hela summan skulle betalas av ägarna.

Saneringen har bedömts kosta som mest 11 miljoner kronor. Och ägarna måste därför betala som mest 5,5 miljoner. Miljödomstolen har tidigare slagit fast att man inte kan kräva pengarna i förskott utan först efter avslutad sanering.

Länsstyrelsen slår fast att det är ointressant om nuvarande ägare har förmåga att betala eller inte. Normalt brukar betalningsansvaret jämkas för saneringar där föroreningarna uppkommit före år 1969. För mark som förorenats fram till slutet av 50-talet behöver ägarna inte betala några saneringskostnader alls. Där står staten för hela summan.

Nu anser länsstyrelsen att Träimpregnering Gotland ska avkrävas ansvar för saneringen eftersom det finns en ägarkoppling bakåt i tid, men man finner att det räcker om ägarna betalar halva kostnaden. Det beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Bolaget hade begärt att kravet på betalning helt skulle avvisas. Man påpekade också att företaget som är försatt i likvidation, inte har andra tillgångar än det man kan få ut vid en försäljning av fastigheten.

Kreosot från anläggningen har trängt ner i marken och förorenat grundvattnet. Ett tiotal privata brunnar har så förorenat vatten att det inte kan användas.
Regionen har i stället dragit fram en provisorisk ledning för att förse fastigheterna med friskt vatten. Södervägs brädgård är klassad som Gotlands giftigaste plats.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa