När skall vi få bukt med strålningsskräcken?

8 maj 2012 04:00

Den 26 april för 26 år sedan inträffade kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, vilken våldsamt förstorades av massmedia som förvandlade den till en mental katastrof.

Det vilda djurlivet i den förbjudna zonen, vilken är obetydligt mindre än Gotlands huvudö eller Fyn i Danmark, har ingående studerats av brittiska forskare. Det är numera rikare och friskare än någon annanstans i Europa, med stora populationer av till exempel varg, rådjur, kronhjort och lodjur.

Man har också undersökt förekomsten av cancer hos möss och inte funnit någon ökning sedan olyckan.

Man planerar nu att låta människor flytta tillbaka till städerna i området, men kanske vore det bättre ur miljösynpunkt att låta zonen ligga kvar som ett naturskyddsområde? Det finns intet vederhäftigt statistiskt belägg för att joniserande strålning i låga doser skulle förorsaka cancer trots att man sökt efter sådana skadeverkningar "med ljus och lykta". Däremot finns flera tusen artiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, som tyder på motsatsen: att lågdosstrålning inte förorsakar cancer.

I Kerala i södra Indien finns ett kustområde där befolkningen sedan årtusenden har exponerats för stråldoser från toriumhaltig monazitsand på upp till 70 mGy per år - genomsnittet i Sverige är 5 mSv/år (mSv och mGy är ungefär samma sak i dessa fall). Under tio års tid har en grupp på 70000 invånare följts upp, och enligt en rapport, tryckt i Health Physics 2009, fann man en ökning av kromosomavvikelserna hos lymfocyterna men inte någon ökad förekomst av cancer.

Den kanske kraftigaste bakgrundsstrålning som uppmätts på jorden finns i Ramsar i norra Iran. De starkt radonhaltiga källorna ger befolkningen som levt där i generationer en årlig dos på 260 mSv. En preliminär biologisk undersökning visade inga negativa effekter beträffande cancerförekomst, livslängd och kromosomavvikelser. Området är litet och hyser bara omkring 2000 invånare.

Det mest spektakulära resultatet kommer från Taipei, huvudstad på Taiwan, där 10000 människor utsattes för kraftig radioaktiv strålning under upp till 20 år. 1982-84 hade man byggt hus i vilka man använt stål som kontaminerats med radioaktivt kobolt60 (halveringstid drygt 5 år).

Fjorton taiwanesiska vetenskapsmän har gjort en omfattande studie av effekterna på invånarna, och de har bland annat funnit, att dödlig cancer förekommit i 7 fall istället för statistiskt förväntade 232, och att genetisk missbildning hos barn uppstått i 3 fall i stället för förväntade 46.

Bernard Cohen, professor i Pittsburg, har låtit undersöka förekomsten av lungcancer relaterad till husens genomsnittliga radonhalt. Det var 1729 regioner i USA som undersöktes, omfattande 90 procent av befolkningen, och det högsta genomsnittet i en region låg nära det högsta tillåtna värdet för nybyggda hus i Sverige.

Undersökningen visade, att lungcancern minskade när radonhalten i husen blev högre - verkligheten var alltså det rakt motsatta mot teorin och den vanliga föreställningen.

När skall vi få bukt med strålningsskräcken?

Så jobbar vi med nyheter
Svend Howard Höst