Gotlandshem får dispens för sanering av PCB

Gotlandshem får dispens. Delar av kvarteret Stävens fogar med PCB behöver inte vara åtgärdade förrän 2026. Men största delen ska vara klar i juni 2016.

12 juni 2012 16:13

För fem år sedan beslutade regeringen att alla fastighetsägare som kan ha PCB i sina hus måste inventera förekomsten av giftet och senast den 30 juni 2016 ha genomfört en sanering.

Stäven byggdes när PCB var en vanlig mjukgörare i fogmassa. Inventeringen av kvarteret visade att det finns över en mil fogar med PCB. Totalt finns 325 kilo PCB i kvarterets fogar.

Merparten, 205 kilo, finns i de horisontella fogarna mellan ytterväggarnas byggelement. 7,7 kilometer fog som är inkapslad bakom heltäckande plåt, vilket gör saneringen extra dyr. 25,6 miljoner kronor är kostnaden beräknad till.

Gotlandshem begärde dispens. Bolaget vill vänta med saneringen tills byggnaderna renoveras, byggs om eller rivs. Men miljö- och hälsoskyddsnämnden säger nej.

- Det går inte att komma undan det här. Vi måste följa lagen, även om det här kan bli kostsamt för hyresgästerna, säger ordföranden Harriet Lihnell (MP).

Däremot får Gotlandshem dispens för 385 meter fog runt Stävens entrédörrar (med 14 kilo PCB). De kan åtgärdas i samband med att dörrarna byts, dock senast den 30 juni 2021. Beslutet är förenat med ett vite på 100 000 kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger även dispens för 3,4 kilometer fog (med 106 kg PCB) vid balkongerna. Fogmassan är mycket svåråtkomlig och en sanering är lämplig att göra i samband med renovering, dock senast den 30 juni 2026. Är fogarna inte åtgärdade då hotar ett vite på 500 000 kronor. Ännu återstår undersökningen av marken i Stäven. PCB kan ha läckt ur fogarna och förgiftat jorden.

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet.

Giftigheten upptäcktes i mitten på 1960-talet. PCB ger fortplantningsstörningar hos fisk och marina däggdjur, till exempel säl. 1973 förbjöds användning av PCB i Sverige, annat än i slutna system. 1978 totalförbjöds användningen.

Hur skadlig PCB är för människan är inte klarlagt.

Fakta: NE

Så jobbar vi med nyheter