Ska Gotland ta del av vindkraftsjobben?

10 augusti 2012 04:00

Vindkraften har byggts ut kraftigt under de senaste åren i Sverige. Under 2011 producerade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Nu visar en ny rapport från konsultföretaget WSP att vindkraftens samlade bidrag till den svenska ekonomin både är väsentlig och ökande. Gotland ligger i dag på plats sju bland Sveriges 21 län, när det gäller hur mycket vindkraft som är installerad. Kommer Gotland att ta del av de nya jobb som den fortsatta utbyggnaden av vindkraften kommer att leda till?

Rapporten visar att vindkraftsproduktionen kommer att mer än fyrdubblas på åtta år, från sex TWh år 2011 till 26 TWh år 2020. Prognosen baseras på 27 olika företags investeringsplaner. Rapporten visar också att:

Omsättningen inom vindkraftsbranschen ökade från 6,9 miljarder år 2010 till 15 miljarder år 2011 och beräknas öka till 30,5 miljarder år 2020.

Antalet anställda inom vindkraftsbranschen ökade från 3 300 personer år 2010 till drygt 7 000 år 2011 och beräknas öka till cirka 11 000 personer år 2020. Den största ökningen sker fram till 2015.

Samhällets skatteintäkter från vindkraftsbranschen ökade från 950 miljoner kronor år 2010 till 2,0 miljarder år 2011 och beräknas öka till 3,6 miljarder kronor år 2020. Det motsvarar den summa som regeringen lovat satsa på den svenska järnvägen under de närmsta åren.

Vindkraftens andel av de svenska investeringarna kommer att öka från 1,2 procent (2010) till som mest 3,5 procent (år 2012 och 2013).

Mönstret är det samma i övriga EU. Rapporten Green Growth - the impact of wind energy on jobs and the economy visar att vindkraften är en motor för tillväxten i Europa. Med fortsatt stabila ramverk för vindkraft kan antalet arbetstillfällen inom EU mer än fördubblas till 520 000 år 2020. I dessa svåra tider av eurokris, då många länder går ett stålbad till mötes, kan vi inte bortse från vindkraftens bidrag till tillväxt och jobb.

Även Sverige känner av oron från övriga Europa. Enligt den senaste prognosen från Arbetsförmedlingen kommer arbetslösheten att stiga under 2012 och 2013. Den förnybara energin kan skapa nya jobb, samtidigt som den bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen.

Vindkraftsutbyggnaden har överträffat förväntningarna. Det är bra. Men samtidigt har det lett till en halverad ersättning för förnybar elproduktion vilket, i kombination med dagens låga elpris, riskerar att bromsa utbyggnaden av vindkraft och dess positiva effekter för jobben och den svenska ekonomin.

Regering och riksdag har nu ett gyllene tillfälle att tidigarelägga och öka utbyggnaden av den förnybara elproduktionen. Samtidigt kan Gotland gå i spetsen för vindkraftsutbyggnaden och ta del av de nya jobb som skapas.

Så jobbar vi med nyheter