Jag har inte något med affären att göra

10 februari 2015 18:13

I förra onsdagens tidning insinuerade Ronnie G Lundin att jag skulle ha någonting med Åke Svenssons uppmärksammade fastighetsaffär att göra. Han antyder ett samband med att jag samtidigt blev uppsagd av Åke. Han anser att det bör forskas kring min roll i affären. Det välkomnar jag!

Fakta är följande: Affären hemlighölls för mig av Åke Svensson med flera inblandade. Detta trots att jag ställde frågor om Gneabs fastigheter. Affären gjordes av aktiebolaget Gneab, där jag som regiondirektör saknade insyn.

Med hänsyn till att anbudet var 11 miljoner under bokfört värde, 15-20 miljoner under marknadspris borde regiondirektör, regionråd och Gneabs styrelse ha informerats på beredningsstadiet.

Om jag hade fått information så hade jag, mot bakgrund av mina 20 års erfarenhet av kommunledning, ställt följande frågor:

Har alla fått bjuda på lika villkor?

Är anbudet högsta möjliga marknadspris?

Vilka blir konsekvenserna för Gneab vid pris under bokfört värde?

Vilka blir konsekvenserna för regionen för att rädda Gneab?

Har regionfullmäktiges regelverk följts?

Det faktum att jag undanhölls information är särskilt anmärkningsvärt utifrån att jag tog initiativ till att överföra fastighetsdriften till tekniska förvaltningen så snart jag fick kännedom om vd:s arbetsbelastning. Uppdraget gavs till biträdande regiondirektören. Detta eftersom han tidigare varit chef för tekniska förvaltningen och dess kompetenta fastighetsavdelning. Dessutom sitter han i styrelsen för Inspiration Gotland och hade kunskap om vd:s arbetssituation.

I likhet med Lundin har Ulla Pettersson utan faktaunderlag hävdat att jag inte tillräckligt stöttat vd. I aktiebolag är det styrelsen och dess ordförande som i första hand är ”chef” för vd. I dessa båda bolag Åke Svensson. Som regiondirektör gjorde jag ändå vad jag kunde för att avlasta vd. Detta för att hon skulle kunna ägna sig åt Inspiration Gotlands huvuduppdrag att utveckla besöksnäringen. Att kombinera detta uppdrag med ansvar för fastighetsfrågor framstod för mig som både märkligt och betungande.

Jag hoppas att det, i enlighet med Lundins önskan, forskas mer om min och andras roller bakom den kultur som har frambringat denna affär. Det gäller även eventuella samband med att jag blev uppsagd samtidigt som Svensson skrev kontraktet. Jag vill i sammanhanget påminna om att ett av mina första initiativ som ny regiondirektör var att ta fram ett regelverk mot mutor och vänskapskorruption, vilket saknades när jag kom till regionen.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa