Rubrik om sjukvård pengar och styrning

9 maj 2016 06:00

Leiph Berggren (L) skriver på Liberal Debatt oförstående kring sjukvårdens ekonomi. Han skriver om de oväntat stora fakturorna på slutet av året som i fjol bidrog till ett större underskott än vad som kunde ha förutsetts. ”Alla som någon gång har arbetat i en fungerande organisation vet att beställningar ska godkännas av den som har kostnadsansvaret”, skriver han. Jag vet inte hur mycket erfarenhet Leiph Berggren har från sjukvården. Faktum är att det inte fungerar så som han föreställer sig. Samtidigt är detta en delförklaring till varför sjukvården är så svårstyrd.

Varje månad kommer det en faktura på dryga 10 miljoner för läkemedlen som gotlänningarna har fått förskrivet. Läkemedlen kan förskrivas av över hundra läkare och beslut fattas mellan läkare och patient utifrån vårdbehovet. Enskilda läkare har inte kostnadsansvaret som gör att de på slutet av året skulle behöva neka patienter mediciner om pengarna skulle vara slut.

De tre sista fakturorna för förmånsläkemedel som bokförs i november och december var 1,5 miljoner högre per månad än vad som kunde ha förutsetts. Detta ger drygt 4 miljoner som inte var inräknade i prognosen. Detta samtidigt som läkemedlen som förbrukas på lasarettet hade en kostnad som var cirka 4 miljoner högre än vad som var prognostiserat.

Ett ytterligare exempel är hur regionen måste betala för den rättspsykiatriska vården som domstolarna beslutar om. På slutet av året kom det några domar som vi inte kunde ha förutsett. Dessa kostar flera miljoner utan att Region Gotland har godkänt dessa.

Sjukvården är en komplex organisation. Förutom staten som kan bestämma genom tvingande lagstiftning som landstingen har att följa, så finns det nationella vårdprogram, domstolar och andra aktörer som kan orsaka kostnader som inte går att påverka. Därmed inte sagt att kostnaderna inte går att påverka alls.

Jag instämmer inte i beskrivningen att sjukvården befinner sig i totalt kaos. Däremot finns det tydliga problem i att kunna bemanna samt att kunna finansiera de allt större möjligheterna sjukvården erbjuder. Detta gäller hela landet. Det görs på Gotland stora insatser för att förändra vårdstrukturen så att patienter kan få sitt vårdbehov tillgodosett på ett mer effektivt sätt. Till det kommer satsningar på att förebygga sjukdomar och komplikationer. Vi arbetar även för att förbättra samarbetet med socialtjänsten och åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa