GOTLÄNNINGEN DEBATT Torkan i Sverige är den värsta på mer än 30 år. Förutom att spannmål och vallskördar torkar bort så drabbas betande lantbruksdjur hårt. Gräset i hagar och ängsmarker blir snabbt nedbetat och de nedbrända vallarna slutar att växa.

Situationen är på sina håll desperat. Om inte djuren får tillräckligt med bete så är risken stor att de måste slaktas i förtid.

Målet är att in i det längsta arbeta för att ta fram föda till djuren, att slakta djur i förtid på grund av foderbrist är en dålig lösning, både på kort och lång sikt.

Alla möjligheter måste tas tillvara. Bönder vädjar nu till både allmänhet, kommuner och enskilda markägare att erbjuda bete eller möjlighet att slå gräs på ängs- och betesmarker, eller kommunala grönytor. Det går att lösa praktiskt genom att sätta upp tillfälliga stängsel och låta hungriga djur beta.

En annan möjlighet är att slå och skörda växtligheten för transport till våra djur. Även vall, som exempelvis normalt används för stödutfodring av vilt, eller annan användning är under rådande kris intressant, om det istället kan användas som foder till lantbrukets djur.

Det kommer även att bli brist på halm, därför uppmanas alla som inte normalt tar vara på sin halm att göra det, även rapshalm är intressant till till exempel värmeverk.

Torkan innebär ett stort inkomstbortfall för svenska lantbrukare. 1992 som även det var ett torrt år, beräknades förlusterna till 3 miljarder, det finns anledning att befara att förlusten blir större i år, eftersom prognoserna visar på fortsatt torrt och varmt väder.

Det finns något alla kan göra, det är att välja svenska jordbruksprodukter och svenskt kött när du handlar, eller äter på restaurang. Det är det effektivaste stödet svenskt lantbruk kan få för att hålla efterfrågan uppe på våra produkter och därmed hjälpa oss lantbrukare att överleva ekonomiskt i den här krisen.

Avslutningsvis visar den situation vi nu befinner oss i, hur oerhört sårbart svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion är. Det är hög tid att stärka konkurrenskraften för lantbruket, vi behöver vara robusta för att bättre klara marknadens och vädrets svängningar framöver.

Sverige är ett av de länder i Europa som är mest beroende av att importera livsmedel. Andelen importerade livsmedel fortsätter att öka och bli en allt större del av människors livsmedelskonsumtion.

Den trenden behöver brytas. Men först måste det akuta läget lösas, dag för dag.

Samlad och uppdaterad information om torkan finns på: www.krisinformation.se