Staten tar inte sitt ansvar fullt ut

3 september 2019 05:00

I förra krönikan skrev jag om underfinansierad kommunal och landstingsverksamhet. När det beslutats om nya kommunala åtaganden så har man oftast finansierat reformerna fullt ut vid införande. Men efterhand så har staten inte räknat upp beloppet med index och på så sätt skapat en situation där kommunens skattebetalare får stå för allt större andel av det som beslutats om i regering och riksdag.

Det finns flera områden som skapat underfinansiering och andra problem.

Domstolsväsendet är ett av de områden där regering och riksdag inte tagit fullt ansvar. Ökad rätt till överklagande av beslut har skapat en stor frustration. Jag har inget emot att man får överklaga beslut, den rätten skall finnas. Det som skapar problem är att domstolsväsendet inte är anpassat till den ärendemängd som blir följden av ökat rätt till överklagande. Ärenden drar ut på tiden och åsamkar merkostnader för enskilda, kommuner och företag. Nordkalk och detaljplanen vid Snäcks camping är två exempel på utdragen domstolsprocess. Man kan även fundera på hur ofta man skall få överklaga.

Ett annat område där staten inte tar det fulla ansvaret är invandringen. Invandring skall vi ha men den måste vara bättre anpassad till de ekonomiska resurser vi är beredda att anslå. Handläggningstider blir oerhört långa och skapar sociala problem för den enskilde.

Resurserna till dem som beviljas uppehållstillstånd måste vara på en nivå som gör att deras integrering blir så bra som möjligt. Brist på resurser skapar ett utanförskap. Det vi i dag ser i de kriminella miljöerna är konsekvensen av att samhället inte förmått ta fullt ansvar och det är kommunerna som i slutändan står för kostnad och ansvar. Samhället ropar även på hårdare straff, riksdagen beslutar om detta och fängelser blir överfulla. Nya fängelser behöver byggas och det tar tid eftersom det överklagas av att människor inte vill ha fängelser i närheten där man bor.

Läser om bråket med pensionärsorganisationerna. Under mina år som ordförande i pensionärsrådet så genomförde vi en workshop som skulle leda till ökat inflytande på den nivå där verksamheten bedrivs. Jag ville att pensionärsorganisationerna skulle få större inflytande och bättre dialog i nämndernas verksamhet och inte bara på regionstyrelsenivå. Samverkan skall ske på den nivå där besluten tas. Jag misslyckades med detta. Nämnderna och deras förvaltningar var inte intresserade av ökad samverkan utan tyckte det var bra att frågorna stöttes och blöttes på central nivå. Hoppas att det nya pensionärsrådet kan lyckas bättre.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Björn Jansson (S) fd regionråd och gotländsk politiker numera bosatt i Stockholm