Cementa: "Avgörande för vår fortsatta existens"

Cementa vill både fortsätta och utöka kalkbrytningen i Slite. Länsstyrelsen motsätter sig att bolaget får tillstånd till det, men Region Gotland säger ja – om än med förbehåll.

23 november 2018 08:00

Det är ytterst Mark- och miljödomstolen som beslutar om Cementa får tillstånd till tillstånd till fortsatt och utökad brytning vid Slite i bergtäkterna File Hajdar och Västra brottet.

– Det är helt avgörande för vår fortsatta existens, säger Fred Grönwall, platschef vid Cementa i Slite.

Länsstyrelsen och Region Gotland kom igår med sina remissvar om hur de ser på företagets ansökan.

– Vår bedömning är att den planerade verksamheten riskerar att påverka den långsiktiga vattenförsörjningen för Gotland. Därför anser vi att ansökan om täktverksamhet ska avslås, säger Lena Kulander vid länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

LÄS MER: Oro efter domstolens nej till kalkbrytning

Länsstyrelsen menar att den planerade verksamheten försämrar möjligheterna till fortsatt grundvattenuttag i Slite och är en risk för Tingstäde träsk som vattentäkt.

– Vi kan konstatera att företagets förslag till kompensationsåtgärder för påverkan på vattenförsörjningen inte är tillräckligt utredda, säger Lena Kulander.

Regionstyrelsen är positiv till sansökan.

– Vi tillstyrker ansökan under förutsättning att det inte påverkar vattensituationen. Det är en ganska tuff skrivning, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

LÄS MER: MHN: Brytning sänker vattnet

Två tredjedelar av Gotlands befolkning får sitt vatten genom det kommunala VA-nätet, alltså från allmänna vattentäkter. Slite försörjs med vatten från sju bergborrade uttagsbrunnar som ligger mellan File hajdar-täkten och Västra brottet. Regionen accepterar Cementas ansökan om hur de tänker kompensera för sin påverkan på grundvattentäkten i Slite. Bolaget ska bland annat bygga ett nytt vattenverk där.

– Vi ser att kompensationsåtgärder kan fungera i Slite, säger Eva Nypelius.

Från regionledningens håll finns dock frågetecken kring hur en utökning av kalkbrytningen i Slite kommer påverka Tingstäde träsk som förser Visby med Vatten.

– Vi kommer inte att påverka Tingstäde träsk. Men det kan vara så att vi behöver bli mer transparenta i hur vi har kommit fram till det. Jag har en stor respekt för att de här synpunkterna finns, säger Fred Grönwall.

LÄS MER: Lägsta vattenståndet i träsket på över 40 år

Region Gotland representeras av advokatfirman Åberg & Co i kontakterna med Cementa, byrån är specialiserad på miljölagstiftning. Där framgår positionen kring Tingstäde träsk tydligt: ”Tingstäde träsk får på inget sätt påverkas negativt då träsket är en förutsättning för Visbys

vattenförsörjning och utgör 50 procent av den vattenförsörjningen under en stor del av året”, skriver man.

Regionstyrelsen tillstyrker Cementas ansökan, men Miljöpartiet var emot beslutet och ville yrka på ett eget förslag. De var inte nöjda med Cementas förslag på kompensationsåtgärder i Slite och underströk att bolaget inte löser frågan för fastighetsägare med enskilda brunnar.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn