Gotlandsbuss tror inte biogasen räcker

Gotlandsbuss anser att det finns stora brister i kollektivtrafikupphandlingen och kräver att regionen gör om den. Det behövs minst tio gånger så mycket biogas för att tanka 50 bussar, är en invändning.

29 mars 2019 13:45

Region Gotlands trafikupphandling ska gälla från juni 2020 och tre år framåt och anbuden ska vara inne senast den 15 april. Gotlandsbuss vd Göran Hult säger i en skrivelse till regiondirektör Peter Lindvall att det finns stora brister vad gäller transparens, förutsebarhet och proportionalitet i upphandlingen. I ett utkast till ansökan om överprövning till förvaltningsrätten utvecklar de sina skäl till att upphandlingen ska avbrytas och göras om.

Gotlandsbuss reagerar kraftigt på flera olika brister, bland annat att avtalstiden är för kort, att 70 procent av bussarna ska vara biogasdrivna och att indexreglering saknas.

Bolaget har anlitat advokat Kaisa Adelcreutz på Front Advokater som ombud. I utkastet till ansökan om överprövning som hon skrivit, konstateras att upphandlingen genomförs utan att hänsyn tagits till de grundläggande principer som ska tillämpas vid all offentlig upphandling och är därför inte rättsenlig.

Gotlandsbuss räknar upp flera olika brister, bland annat drivmedelsbeslutet som de anser vara motsägelsefullt och ofullständigt. I upphandlingsunderlaget hänvisas till det beslutet och där framgår att 70 procent av fordonen ska drivas med biogas senast 2024. Den infasningen togs senare bort eftersom avtalet bara ska gälla mellan 2020-2023. Att investera i 50 biogasbussar inom en treårig avtalsperiod jämfört med ett tioårigt avtal innebär att man måste skriva av 50 miljoner kronor per år istället för 15 miljoner.

När det gäller kravet på att drivmedlet ska vara biogas, påpekar Gotlandsbuss att det krävs en leverantör av bränslet. Gotlandsbuss har räknat ut att Gotlands leverantör av biogas måste minst tiodubbla sin kapacitet. I upphandlingsunderlaget framgår att det finns krav på att det främst ska vara lokalproducerad biogas. Monopolsituationen när det gäller biogas gör det svårt att köpa från fastlandet. Dessutom bedömer Gotlandsbuss att det inte ens skulle vara möjligt att förhandla fram ett leveransavtal för så kort tid som tre år.

Gotlandsbuss avser att begära ett interimistiskt beslut av förvaltningsrätten vilket skulle kunna innebära att regionen inte får ingå avtal innan något annat har bestämts. Det kan få konsekvenser för upphandlingen av kollektivtrafiken eftersom den beräknas vara avgjort till juni 2019.

Region Gotlands ledning erbjuds en möjlighet att kommentera eller rent av agera för att undvika en överprövning.

– Det regionen gör nu är att förbereda ett svar på det 18-sidiga utkastet. Vi kommer att lämna ett svar på alla deras frågor på måndag, säger Eva Nypelius som inte vill kommentera sakfrågorna vidare.

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds