Mark för ny förskola kan innehålla gifter

Guteskolans planer på ny förskola för 30 barn försenas. Marken måste undersökas, i intilliggande områden finns höga halter tungmetaller och andra föroreningar. En sanering kan bli kostsam.

13 mars 2018 06:00

Efter ett års planering fick Guteskolan i början av februari klartecken från barn- och utbildningsnämnden att öppna en förskola med plats för 30 barn på fastigheten Väduren 8 i norra Visby. Men projektet har stött på oväntat problem. Den norra delen av området, i korsningen Herkulesvägen och Atlasgatan, har tidigare använts som soptipp och på fastigheten har också bedrivits verkstadsindustri. Provtagningar som gjorts visar höga halter av bland annat trikloretylen, lösningsmedel och tungmetaller. I början av 1990-talet gjordes provtagningar, då ansågs halterna av föroreningar så höga att planerna på bostadsbyggande lades på is.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kräver nu att en ny markundersökning görs, innan klartecken ges för en förskola. Regionens miljöskyddsinspektör Claudia Castillo menar att det är särskilt viktigt att barnens utomhusmiljö har låga föroreningshalter, eftersom risken är större att exponeras för gifterna där.

– Man vet inte hur förorenad marken är. Vid deponin, som till största delen ligger på andra sidan vägen, har man tagit prover som visar på diverse ämnen. Det finns ett prov taget på själva fastigheten och där var föroreningshalterna låga, säger Claudia Castillo.

Guteskolan hade hoppats vara igång med verksamheten redan i slutet av kommande sommar. Nu drar starten ut på tiden.

– Visst är det synd, vi hade velat vara igång redan i augusti. Inriktningen nu är tyvärr januari 2019, säger vd Jerry Engström och berättar att trycket efter förskoleplatser är stort i norra Visby.

Guteskolan har i dag 25 platser i egna lokaler på Broväg 8 och driver också Slottsparken med 30 platser i Visby innerstad. Lika många familjer till står i kö för en förskoleplats.

–  Ska området saneras kan det ta tid och senarelägga starten, då riskerar vi att tappa barn som står i kö, säger han.

Anna Engström är förskolechef och hon planerar för att rekrytera sex personer till den nya förskolan.

– Några har vi tankar på, men vi har inte anställt dem ännu, säger hon.

På onsdag ska byggnadsnämnden fatta beslut om detaljplanen ska ändras eller inte, från industri till förskola. Om det beslutet går igenom måste nya prover tas för att utreda vad som finns i marken. Jerry och Anna Engström har förståelse för att detta måste göras.

– Vi vill inte starta en förskola om det finns gifter i marken. Om det ska miljösaneras blir det ett extra tillägg, det blir en förhandling mellan oss och fastighetsägaren, säger Jerry Engström.

Fakta

Halogenerade lösningsmedel kan tas upp av kroppen genom inandning och lagras i fettvävnader.

Effekten kan vara huvudvärk, yrsel och irritation i luftvägarna.

Hudexponering leder till hudirritation, ögonirritation och effekter på slemhinnor.

Kan vara cancerframkallande.

Källa: Naturvårdsverket

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa