Ny gränsdragning höjer servicenivån

Efter att ha justerat förslaget om regionens serviceutbud kan Gotland komma att garantera mer service än jämförbara kommuner.

29 augusti 2018 06:00

När konsultföretaget Sweco och Region Gotland 2016 undersökte servicen i andra kommuner såg man att en kommun av Gotlands storlek ofta inte har mer än två badhus och två ishallar. Det blev också ett av förslagen när regionstyrelseförvaltningen presenterade en strategi för Region Gotlands serviceutbud i början av året.

Nu har strategin presenterats för politikerna i två omgångar, båda gångerna med krav på ändringar. På torsdag ligger ett omarbetat förslag till strategi åter på regionstyrelsens bord.

– Alla partier har haft synpunkter, så det har blivit en hel del justeringar, säger regionens utvecklingsdirektör Stefan Persson.

Strategin anger lägsta nivå för vilken service Region Gotland ska erbjuda. Ett dokument som bedöms få stor betydelse om regionen tvingas till stora besparingar.

Nu höjs lägstanivån, bland annat när det gäller ishallar och badhus. Tidigare var kravet minst två av varje. Nu är det tre.

– Nivån är helt klart höjd. När det gäller badhus kan man förstå det, eftersom regionen förutom badhusen i Visby och Hemse tecknat avtal med Gotlands idrottscenter i Fårösund ända fram till 2027, säger Stefan Persson.

Eva Nypelius (C) ser inget anmärkningsvärt i att nivån ligger högre på Gotland än i andra kommuner:

– På fastlandet kan många ha tillgång till service i en grannkommun när den saknas i den egna kommunen. Det går inte här.

Det nya förslaget har även en viktig förändring för Roma och Östergarnslandet. Tidigare ingick Roma och Klintehamn i samma område, som enligt förslaget som lägst bara behövde ha en högstadieskola och en ungdomsgård. I ett krisläge skulle Roma kunna bli av med både högstadium och ungdomsgård.

Med det nya förslaget är Roma huvudort i ett eget område, och slipper konkurrera med Klintehamn om nedskärningar blir nödvändiga.

– Vi måste tänka till mer om östra Gotland. Det här förslaget tycker jag ser bättre ut, säger Eva Nypelius.

Om det inte kommer nya krav på justeringar ska strategin för serviceutbudet fastställas av regionfullmäktige i september, sista sammanträdet med den gamla konstellationen. Att avgående församling beslutar om ett dokument som nästa har att hantera tycker inte Eva Nypelius är problematiskt.

– Nej, inte om vi är överens. Det här är ett dokument som behöver en bred förankring. Är vi inte eniga så får vi fortsätta att revidera strategin tills vi blir det, säger hon.

Strategin för serviceutbudet kommer att vara nära länkad till den regionala utvecklingsstrategin, som ska ersätta Vision 2025. Medan den ena anger lägsta nivå kommer den regionala utvecklingsstrategin att sätta målen för den regionala utvecklingen på Gotland, däribland befolkningens utveckling. Den väntas inte bli klar förrän 2020.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino

Ämnen du kan följa