Regionen stoppar inte kritiserad upphandling

Region Gotlands pågående upphandling av busstrafik stoppas inte. Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit begäran från Gotlandsbuss AB.

26 april 2019 17:55

Striden om den framtida busstrafiken på ön går vidare. Anbudstiden går ut den 2 maj. Göran Hult, vd på Gotlandsbuss, är starkt kritisk till Region Gotlands upphandling.

– Avtalsperioden på tre år är alldeles för kort och dessutom är underlaget otydligt. Man har inte klart kunnat utläsa vilka busstyper som behövs för vilka uppdrag, säger han.

Gotlandsbuss AB har idag avtal för både linjetrafik och skolskjuts, inalles ett 60-tal bussar, fram till juni 2020. Övergår trafiken till annan behåller chaufförerna ändå jobben. Företaget har bestämt sig för att inte lägga något anbud i den upphandling som nu pågår. Gotlandsbuss utvecklade kritiken i en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Stockholm, ingiven den 2 april. Där sägs att förfrågningsunderlaget hade "oproportionerliga krav på leveransens utförande" och att det var "omöjligt för en anbudsgivare att beräkna sina kostnader och intäkter". Gotlandsbuss begärde att upphandlingen omgående skulle stoppas genom ett interimistiskt beslut. Region Gotland bemötte kritiken två veckor senare. Regionen hävdar att lagens krav på transparens, likabehandling och proportionalitet uppfylls. Den 18 april avslog förvaltningsrätten Gotlandsbuss interimistiska yrkande. I sak avgörs målet senare.

Men Göran Hult har ny kritik sedan nättidningen bussmagasinet.se fått ut uppgifter från Region Gotland där det framgår vilka aktörer som ställt frågor om upphandlingen. Det visade sig att det endast var Gotlandsbuss och Bergkvarabuss, ett av landets största bussföretag.

– Väldigt överraskande att man lämnar ut det, menar Göran Hult.

– Man kan nu dra slutsatsen att endast Bergkvarabuss återstår.

Rasmus Lillberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten, uppger att enligt vad han vet har just offentliggörande av vem som ställt frågor under pågående upphandling inte prövats.

Det råder alltså osäkerhet om huruvida regionen gjort något fel, är en rimlig tolkning av hans uttalande.

Birgitta Lidman, upphandlare på regionen, säger att man fått färre frågor än förväntat:

– Vilket väl talar för att underlaget är tydligt.

Hon menar att det inte går att dra några slutsatser om vilka som kommer att lämna anbud, utifrån frågor som ställts under upphandlingen. Om utlämnandet av uppgifterna till bussmagasinet.se säger hon:

– Vill någon kritisera att jag inte maskade det så får det väl prövas.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson