Väntetiderna för särskilt boende på Gotland är bättre än rikssnittet. Idag får äldre plats på äldreboende Inom 45 dagar från det att anmälan om särskilt boende inkommer till att erbjudande om plats finns på ett äldreboende enligt Kommun- och landstingsdatabasen, Kolanda. Det är bättre än i resten av riket där genomsnittstiden är 57 dagar.

– Gotland ligger lite bättre än rikssnittet de senaste tre åren även om vi närmar oss snittet för riket under 2018, säger Therése Thomsson, myndighetschef vid Socialförvaltningen på Gotland.

Trots att Gotland ligger bättre än snittet är det alarmerande stora skillnader beroende på var i landet man bor. Bland de kommuner som har längst väntetider på särskilda boenden kan de sökande få vänta upp till nio månader. Medan de bästa kommunerna kan erbjuda platser redan inom en vecka.

Enligt socialtjänstlagen ska alla som beviljats ett särskilt boende få en bostad inom tre månader. Enligt databasen Kolanda bryter över 35 kommuner mot den lagen.

De senaste tre åren har väntetiderna på Gotland ökat med mer än det dubbla sett till antalet dagar. 2016 var väntetiden 20 dagar, 2017 låg den på 32 dagar och 2018 var låg motsvarande siffra på 45 dagar. En av förklaringarna till ökningen är att befolkningen blir äldre. år 2017 var genomsnittsåldern 3,5 år högre än i riket.

– Vi har haft en relativt god tillgång till särskilt boende för äldre men ser nu att vi har ett ökat antal brukare i kö. Det är nog tyvärr så att vi kommer att se längre väntetider framöver då det är fler som har behov än vad som det finns boenden till, säger Therése Thomsson.