SMA vill bryta mer än hamnen klarar

Hundra lastbilstransporter om dagen kommer att gå från SMA Minerals kalkbrott vid Klintebys, om bolaget får utöka brytningen. Frågan är till vilken hamn de ska köra.

23 november 2018 09:07

SMA Mineral har lämnat in ansökan om utökad brytning vid Klintebys till mark- och miljödomstolen. Bolaget vill bryta 900 000 ton om året, totalt 30 miljoner ton.

Huvudalternativet är att köra stenen på lastbil till hamnen i Klintehamn. Det blir 102 transporter med sten om dagen, enligt bolagets beräkningar. 900 000 ton är dock betydligt mer än hamnens miljötillstånd medger. Maxgränsen för gods är 375 000 ton.

Hösten 2017 inleddes en provperiod med utskeppning från Klintehamn. Cirka 60 000 ton har lastats på 14 fartyg. SMA anser att provperioden har visat att både transporter på vägen (cirka fyra kilometer) och utlastningen fungerar bra.

– Provperioden har gått jättebra. Vi ska snart redovisa buller, damning, grumling och annat till miljö- och hälsoskyddsnämnden, säger hamnchefen Mats Eriksson.

Hamnen i Klintehamn är öns största godshamn. Förutom kalksten lossas och lastas över 200 000 ton spannmål, gödning, massaved, bark, flis och annat under ett år. Att klara av 900 000 ton kalksten är en utmaning.

– Det är en ofantlig ökning. Det behövs ett nytt miljötillstånd, med prövning av bland annat hur gods kommer till och från hamnområdet. Vi skulle förmodligen behöva bygga ytterligare ett kajläge, säger Mats Eriksson och påpekar att hamnavdelningen inte har något uppdrag att förbereda en ansökan.

I år kommer SMA att bryta cirka 70 000 ton vid Snögrinde och Klintebys i Klintehamn. Bolaget har tvingats importera kalksten, men hoppas att den kan upphöra med ett utökat tillstånd.

– Hur stort behovet är beror på marknaden, men i nuläget är det 600 000- 800 000 ton, säger SMA:s platschef Thomas Mårtensson.

SMA hoppas att Region Gotland, när provperioden utvärderats, är positiv till en utökning av godsmängden i Klintehamns hamn.

SMA Mineral räknar med att utökad brytning vid Klintebys minskar utsläppen av koldioxid, eftersom alternativet är import. Men om inte utskeppning kan ske från Klintehamn tvingas SMA till långväga transporter på gotländska vägar. SMA anger den egna hamnen vid Strå i Bunge, samt allmänna hamnen i Slite, som alternativ. Till Strå är det nio mil, och till Slite 6,3 mil. 102 transporter till Bunge skulle innebära drygt 1 800 mil transporter med tunga fordon om dagen.

– Strå är ett realistiskt alternativ. Vi har ännu utskeppning därifrån av gamla lager och dit går även sten som bryts i Etelhem. Totalt rör det sig om 100 000 ton per år, säger Thomas Mårtensson.

SMA:s ansökan omfattar nära 200 sidor. Den utökade täkten kommer att binda samman de två befintliga stenbrotten, Snögrinde och Klintebys. Det nya brottet kommer att ha ett verksamhetsområde på cirka 224 hektar och ett brytområde på 109 hektar.

Knappt en femtedel av verksamhetsområdet bedöms ha höga eller mycket höga naturvärden. De kommer inte att tas i anspråk för brytning. Brytningen har även anpassats efter förekomsten av fornminnen.

Några mycket sällsynta rödlistade arter påverkas av brytningen, bland annat berguv och lundsångare. För att gynna berguvarna, som det bara finns ett tiotal par av på Gotland, kommer särskilda bohyllor att anläggas. Stenbrytningen kommer att skapa nya miljöer som passar för berguv, så på sikt tror SMA att arten gynnas av kalkbrytningen.

Bolaget ser även fördelar med hanteringen av vatten. Över 300 kubikmeter länsvatten per dygn behöver tas om hand. Det kan användas till att bevattna jordbruksmark, infiltrera en av regionens vattentäkter eller levereras till Foodmarks livsmedelsindustri.

SMA vill hålla huvudförhandlingen på Rondo i Klintehamn.

– Vi hoppas på snabb handläggning, med förhandling i vår och en dom i slutet av 2019, säger Thomas Mårtensson.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino