I lördagens tidning kunde GA berätta att den auktoriserade revisorn från Grant Thornton avstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Detta sedan revisorn bland annat funnit brister i den interna kontrollen för attester och utbetalningar. ”Det kan inte uteslutas att förskingringen endera kunnat upptäckas tidigare eller förhindrats om dessa brister inte förelegat.”, skriver Anita Levander från revisionsbyrån Grant Thornton.

Den förtroendevalde revisorn Gunnar Sohlin är av en helt annan åsikt och i tisdags la han fram en egen revisionsberättelse där han hemställer att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. I sin revisionsberättelse påpekar han att det inte var den auktoriserade revisorn som upptäckte oegentligheterna utifrån sin revision utan förbundsordföranden som uppmärksammade revisorn om detta. Vidare skriver han att: ”Det är inte styrelsen som begått brott utan Grant Thornton som brustit i att vara oberoende”.

Grant Thornton vill inte uttala sig innan stämman, men lämnar följande kommentar i ett mejl till GA:

– Vad gäller vårt oberoende har vi mot bakgrund av den upptäckta förskingringen diskuterat det fortsatta uppdraget med kunden. Diskussionerna resulterade i att kunden uttryckte önskemål om att vi fullföljer uppdraget intill nästa ordinarie förbundsstämma. Vi har därutöver analyserat vårt oberoende och vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa detta. För granskning av styrelsens förvaltning har vi kopplat in en erfaren revisor från vår specialistgrupp inom ideella organisationer.