Det är Smärgelduken Fastighets AB som ansökt om att få en detaljplan för området där det tidigare funnits en handelsträdgård. En hel del grönska från den verksamheten finns kvar, och är tänkt att rama in det nya kvarteret.

Fastighetsbolaget vill bygga 20 radhuslägenheter på Nygårds 1:46 och Nygårds 1:108, som tillsammans omfattar cirka 1,5 hektar. Det tycker stadsarkitektkontoret är för hård exploatering. Ett så tätbebyggt kvarter skulle kännas urbant och få svårt att smälta ihop med omgivande bebyggelse.

Försvarsmakten motsätter sig att området planläggs. Bullret från Tofta skjutfält är påtagligt. Ny bostadsbebyggelse skulle kunna skada riksintresset Tofta skjutfält påtagligt, framhåller Försvarsmakten i sitt remissyttrande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har vägt Försvarsmaktens synpunkter mot ambitionerna i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby 2025. I den pekas området ut som lämpligt att bebygga. Förvaltningen ansåg därför att begäran om planläggning borde bifallas, vilket miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde vid sitt senaste sammanträde.

Eftersom området tidigare har använts av en handelsträdgård måste en översyn göra om vilka verksamheter som har förekommit. Det finns att skäl att tro att svårnedbrytbara bekämpningsmedel använts. Om det finns misstanke om att marken är förorenad måste en undersökning göras.

I området kan det även finnas fornlämningar i form av ett gravfält.