Här görs dricksvatten av avloppsvatten

Reningsverket i Visby är först i Sverige med att rena avloppsvatten så mycket att det går att använda som dricksvatten.

13 september 2019 12:45

Naturvårdsverket bekostar ett pilotprojekt som ska undersöka om det går att rena avloppsvatten så att det duger som dricksvatten. Försöket görs i liten skala.

Det avloppsvatten som används i försöket har gått genom den ordinarie reningen i reningsverket där kiss, bajs och toapapper blandat med spolvatten passerar ett fingaller för att sedan behandlas i en biologisk och kemisk process.

När det är klart kan vattnet skickas vidare ut i Östersjön. I försöket med att rena spillvatten till dricksvatten används det vattnet som råvara.

– Det är det vatten som släppts ut, det vi säger har badvattenkvalitet, som vi renar ytterligare, säger Henrik Nygren, enhetschef på teknikförvaltningen.

Högst uppe på taket av en blå container kan man se "råvaran" till det som ska bli så rent att det går att dricka. Det liknar mest en brun sörja. Slam är tillsatt för att filtret ska fungera optimalt. Vattnet pressas genom ett membran som tar bort en stor del av föroreningarna som är kvar. Sedan leds det vidare till ytterligare ett filter som tar bort ännu mindre molekyler.

– Vi använder så kallad omvänd osmos. Där är filtret så tätt att bara vattenmolekyler kan passera, säger Henrik Sedman, processtekniker och förklarar att både bakterier och virus är organsimer som är betydligt större än vattenmolekylen.

Den enda risken med den här reningen är om ett filter går sönder. Då kan föroreningar ta sig igenom.

– Akilleshälen är trasiga filter, men det har aldrig hänt och vi har larm, säger Henrik Sedman.

Inte ens läkemedelsrester kommer igenom. Även de har större molekyler än vatten.

Metoden är egentligen beprövad.

– Så här har vattnet renats sedan dinosaurernas tid. Det här går bara lite snabbare än den naturliga vägen.

Försöken att rena spillvatten kommer att pågå fram till sommaren.

Metoden är densamma som vid bräckvattenverket i Kvarnåkershamn förutom att man inte behöver avskilja lika mycket saltt när man renar spillvatten.

– Det här tror vi bli billigare jämfört med bräckvattenverket. Utvärderingen av provet komer att ge en indikation, säger Henrik Nygren.

Gotland är först med att testa metoden i Sverige men i Israel och Singapore dricker man avloppsvattnet som renat till dricksvatten.

Att rena avloppsvatten från kiss, bajs, bakterier och virus och använda det som dricksvatten låter inte särskilt aptitligt.

- Det är viktigt att informera folk om att vattnet verkligen blir helt rent, säger Henrik Sedman som hellre kallar det kretsloppsvatten.

Ytterligare ett försök görs som är kopplat till spillvattenreningen. Hammarby Sjöstadsverk använder det smutsiga vattnet från spillvattenreningen i Visby för att undersöka hur man kan rena det från läkemedelsrester. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som arbetar med den delen av projektet.

– Vi skeppar dit koncentrerat smutsvatten från membranfiltreringen som är lättare att arbeta med.

När det gäller läkemedelsrester finns det inga utsläppskrav idag.

– Men kraven kommer, kanske inom -10 år och då är det bra om vi redan testat dennateknik.

Naturvårdsverket fördelade 57 miljoner kronor 2019 ur regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag. Region gotland fick 2,6 miljoner i beviljade förstudier för projektet med att rena spillvatten.

FAKTA OM VATTEN

Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Varje person använder i genomsnitt 160 liter vatter per dag.

Tio liter om dagen går åt till dryck och matlagning.

Den som producerar dricksvattnet eller förser konsumenterna med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är bra och säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för vår hälsa.

Tar du ditt dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kvaliteten är bra.

Källa: Livsmedelsverket

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds