Regionen köpte tjänster av sina egna anställda

Regionen har inte följt revisionsbyrån Pwc:s rekommendationer gällande hanteringen av anställdas bisysslor.

22 april 2016 15:00

Under 2015 gjorde Region Gotland 47 inköp från leverantörer som själva arbetade på regionen. Från 21 av leverantörerna har inköp gjorts på den anställdes egen förvaltning och på nio av fakturorna står den anställda som referens hos leverantören.

Inköpen uppgick till ett värde av 4,8 miljoner kronor. Det framgår av en revisionsrapport från revisionsbyrån Pwc. Granskningen visar även att inköp över direktupphandlingsgränsen, på cirka 600 000 kronor, gjorts utan ramavtal från en leverantör där en anställd har ett bolagsengagemang.

Den leverantör som det gjorts flest inköp från är ramavtalsupphandlad sedan november 2015, om några inköp gjorts innan dess har revisorerna inte undersökt. Inköpen från denna leverantör uppgår till ett värde av 1,7 miljoner kronor under 2015. Den anställda, med engagemang i detta bolag, är deltidsanställd på regionen.

Under revisionsåret 2014 genomförde Pwc, på uppdrag av regionen, en granskning av hanteringen av de anställdas bisysslor. Syftet med granskningen var att kontrollera om nämndernas interna kontroll av hanteringen av de anställdas bisysslor var tillräcklig. Granskningen visade att kontrollen inte var tillräcklig varpå ett flertal rekommendationer om åtgärder lämnades. När revisorerna nu gjort en uppföljande granskning har det visat sig att regionen inte följt revisionsbyråns rekommendationer.

Enligt rekommendationerna, som lämnades vid den tidigare granskningen, skulle regionens riktlinjer för hantering av anställdas bisysslor kompletteras med en löpande uppföljning samt dokumentering av hur uppföljningen genomförts. Någon sådan uppföljning har inte gjorts. Regionen har heller inte följt rekommendationen att beskriva dokumenteringen av de medarbetarsamtal som förs mellan arbetsgivaren och medarbetaren när det gäller förekomst av bisyssla.

Helagotland.se har sökt Region Gotlands upphandlingschef Dag Hultemar som meddelar att han i nuläget inte har möjlighet att lämna några kommentarer.

Regler för regionanställda med bisysslor

Enligt regionens riktlinjer ska arbetstagaren på begäran anmäla bisyssla och lämna in de uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Varje chef ansvarar för att utreda om en medarbetare har bisysslor som uppfyller någon eller några av kriterierna: förtroendeskadlig, arbetshindrande och/eller konkurrerande. I samband med nyanställning ska regionen inhämta uppgifter om eventuella bisysslor vid anställningstillfället eller vid ett medarbetarsamtal. Enligt riktlinjerna ska medarbetaren fylla i och anmäla sin bisyssla på en särskild blankett.

För att kontrollera om riktlinjerna följts har revisionsbyrån Pwc gjort stickprov och funnit att det finns medarbetare på regionen som inte anmält och registrerat bisyssla trots kopplingar till aktiva bolag.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth