Stor oenighet om nytt handelsområde i Visby

Två stora aktörer vill satsa på ännu mer på handel kring Stenhuggaren. Men politikerna tänker annorlunda och vill se en annan utveckling i området.

6 mars 2018 10:05

Tjänstemännen på Region Gotland har föreslagit att detaljhandel skulle tillåtas på fastigheten Sotaren 3 i den nya detaljplanen.

Det är tomten söder om Biltema och McDonalds som ägs av Visby Industrihotell AB, och där Sweprods fabrik ligger.

Men byggnadsnämnden valde på sammanträdet den 20 december i fjol att helt stryka detaljhandel från förslaget. En enig byggnadsnämnd stod bakom beslutet, som grundar sig i åsikten att mer handel skulle konkurrera med Visby Centrum och leda till att stadskärnan mister sin attraktionskraft.

Men sista ordet är inte sagt. Den 2 februari svarade Visby industrihotell AB, som delägs av Henrik Svensson som bland annat driver Sweprod, att de ställer sig frågande till politikernas resonemang.

Att säga nej till detaljhandel leder istället till mer industri, menar de.

"Vi har fört dialog med representanter för Stenhuggarens handelsområde och de opponerar sig mot förslaget att få mer industri i området. De kan inte se någon konkurrenssituation mellan Stenhuggaren och stadskärnan då potentiella aktörer inte konkurrerar om samma läge för etablering. En förutsättning för att kunna förvärva annan mark att bebygga för koncernens lokalbehov är en försäljning av Sotaren 3 alternativt hitta hyresgäster med verksamhet som växt fram. För detta krävs möjlighet till detaljhandel på Sotaren 3 och bestämmelsen "H" i detaljplanen", skriver Henrik Svensson i sitt yttrande till byggnadsnämnden.

Henrik Svensson är kritisk till att politikerna nu tagit bort H:et från förslaget till detaljplan.

– Vi ser gärna att man sätter tillbaka H:et (som står för detaljhandel, reds anm) i detaljplanen och faktiskt går för det som vi och tjänstemännen jobbat för under flera års tid. Jag tror att det här grundar sig på många missförstånd, alla fakta har nog inte varit på bordet, säger Henrik Svensson.

Han skulle helst vilja flytta sin fabrik från området, i dag ligger den mellan två handelsplatser och nära expansiva bostadsområden. Hans målsättning är att hitta en annan mark i Visby för att kunna fortsätta utveckla produktionsverksamheten.

– Vi vill hitta någonstans där vi passar in. Vi förstår att vi behöver flytta på oss över tid. Vi tycker att vi ligger felplacerade med tanke på våra miljötillstånd, säger Henrik Svensson.

Alexander Holsner, vd på Växthuset Linds, har under åren arbetat tillsammans med Henrik Svensson och Region Gotland för att tillsammans utveckla området. Han säger att deras förhoppning är att utveckla handeln i området.

– Vi startade växthuset på Terra Nova för 36 år sedan och då var det ingen annan handel där. När man valde att etablera ett handelsområde på Stenhuggaren var vår förhoppning att man skulle kunna binda ihop det med vårt område och göra det till ett bra handelsområde, säger han.

Politikernas argument att ökad handel där riskerar att slå ut handeln i centrum och innerstaden håller de inte med om. Holsner menar tvärtemot att handeln på Stenhuggaren inte skulle konkurrera med den handel som finns i stadskärnan. Det är en bild som även Henrik Svensson delar.

– Jag kan tycka att det är bra att vi samlar handel på ett område, småskalig industri på ett område och så har vi handeln i stan som är fantastisk. Jag tror inte att mer handel på Stenhuggaren påverkar handeln i stadskärnan. Jag skulle inte gå runt och strosa på Stenhuggaren själv, men strosar gärna runt i centrala Visby, säger Alexander Holsner.

Han säger att det är viktigt med en flexibel detaljplan eftersom det inte är ofta som sådana omfattande beslut tas.

– Jag skulle kunna tänka mig en detaljplan som både godkänner småskalig industri och detaljhandel. Ju mer flexibel en detaljplan är, desto bättre är det för framtida utveckling, säger Alexander Holsner.

Deras förhoppning är nu att politikerna går tillbaka till det förslag som tjänstemännen arbetat fram.

– Vi har haft en jättefin dialog med tjänstemännen och fört en bra diskusson. Förslaget som lades fram är något som de producerat genom att vara lyhörda mot oss. Vi vill skapa en bra infrastruktur i området med grönområden och motionsspår. För vår del är det viktigt att man sparar på det, och dessutom tar hänsyn till boende i området, säger Alexander Holsner.

Här kan du läsa Visby industrihotell AB:s yttrande gällande den nya detaljplanen.

Här kan du läsa Växthuset Linds yttrande kring den nya detaljplanen.

Här kan du se samrådshandlingen gällande förslag till detaljplan.

Här kan du se byggnadsnämndens beslut gällande förslag till ny detaljplan.

Framöver kommer artiklar om politikernas syn på området, vad Stenhuggarens handelsförening anser och experternas syn på utvecklingen av handeln på Gotland att publiceras.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid