Tjänstemän vill bygga ut handelsområdet i Visby

Byggnadsnämnden vill inte ha mer handel runt Visbys nya handelsområde, Stenhuggaren. Nu talar mycket för att tekniska nämnden går emot byggnadsnämnden i sitt remissyttrande gällande detaljplanen.

18 juni 2018 18:35

Byggnadsnämndens beslut om att ta bort H:et (som möjliggjorde handel) i samrådshandlingen gällande Sotaren rörde upp rejält med känslor. I en serie artiklar har Helagotland.se skrivit om handeln i Visby och beslutet om att inte möjliggöra handel. Flera olika instanser har nu fått möjlighet att yttra sig gällande samrådshandlingen kring detaljplanen.

En av dem är tekniska nämnden som på onsdag kommer att behandla tjänsteskrivelsen om detaljplanen för Sotaren. Tjänstemännen är tydliga i skrivelsen till nämnden – de vill att handel ska möjliggöras i området:

"För delområde 1 ändras användningsområdet för Sotaren 1 och 2 från småindustri till Verksamheter, Kontor och Handel, vilket medför att pågående markanvändning inte längre är planstridig. För resterande del av kv Sotaren liksom för de nya kvarteren öster om huvudgatan är användningen Verksamheter och Kontor förutom kvarteret mot Silikatvägen där även Drivmedelsförsäljning möjliggörs. Vidare ges byggrätt för den norra delen av Sotaren 3 som idag inte får bebyggas", skriver Per Seigerlund, teknikförvaltningen vid Region Gotland, i tjänsteskrivelsen.

LÄS MER: "En död stadskärna är inte bra för Visby"

Patric Ramberg, teknisk direktör vid Region Gotland, säger att det skulle underlätta om det blev inskrivet handel i detaljplanen – eftersom det redan bedrivs handel i kvarteret Sotaren i dag.

– Det bedrivs redan handel där i dag och vi har erfarenheter från Stenhuggaren och Skarphäll om hur det har varit tidigare. Om vi gör den här ändringen nu slipper vi göra om detaljplanen senare. Det eftersom det redan i dag bedrivs handel där som strider mot detaljplanen, säger han.

Tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen ville även de att handel skulle godkännas i den nya detaljplanen – men det var något som byggnadsnämnden gick emot.

– Jag vet inte hur politikerna resonerade då, säger Patric Ramberg.

LÄS MER: Stor oenighet kring nytt handelsområde i Visby

Tommy Gardell (S), ordförande i tekniska nämnden, säger att han blev förvånad över byggnadsnämndens beslut gällande kvarteret Sotaren.

– Det här området ska vara för handel och det är något som vi vill ha inskrivet. Jag är förvånad över byggnadsnämndens ställningstagande, det är jag faktiskt. Jag tror vi kommer följa tjänstemännens skrivelse, säger han.

Karl-Allan Nordblom (MP), ordförande i byggnadsnämnden, vill inte kommentera den tjänsteskrivelse som tekniska nämnden på onsdag ska fatta beslut kring. Han säger att det kommer ta tid innan ett definitivt beslut om ny detaljplan kommer att fattas. Det är något som troligtvis kommer göras efter valet, menar han.

– Jag kan inte kommentera deras remissyttrande just nu eftersom jag inte läst tjänsteskrivelsen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid