Använd verktygen och minska stressen

2 maj 2018 10:36

Stressen i arbetslivet kan minska genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete. För två år sedan kom Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att motverka stress, diskriminering och trakasserier. Men föreskrifterna har fått ett begränsat genomslag, det visar en undersökning av Vision. Nu behöver arbetsgivare i Region Gotland och Svenska kyrkan ta ansvar så att verktygen används och ger effekt.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. De är stolta, professionella och engagerade i sina jobb. Samtidigt upplever många att arbetsbelastningen är ohälsosamt hög och att förutsättningar att göra ett bra jobb ofta saknas. Många anställda i välfärdsyrken och inom kyrkan blir sjuka av stress eller andra arbetsmiljöproblem.

Därför fortsätter Vision vårt arbete för friskare arbetsplatser. Och till vår hjälp har vi fått Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som trädde i kraft i mars 2016.

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att, i samverkan med facken, erbjuda skyddsombud och chefer adekvat utbildning. Ändå har bara hälften av Visions skyddsombud fått utbildning om föreskrifterna genom sin arbetsgivare, trots att arbetsgivarna är ytterst ansvariga för arbetsmiljön.

En fjärdedel av skyddsombuden och huvudskyddsombuden uppger att föreskrifterna endast används i liten utsträckning eller inte alls i arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen. Ungefär lika många anser att föreskrifterna inte bidragit till att förbättra arbetsmiljön.

Vision föreslår därför tre åtgärder för att öka kunskapen om föreskrifterna, stärka det lokala arbetsmiljöarbetet och skapa friskare arbetsplatser:

• Utbilda politiker, skyddsombud och chefer om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Att involvera lokala politiker i arbetet har visat sig ge mycket gott resultat.

• Stödja lokala verksamheter med praktiska verktyg, såsom checklistor, att nå en hälsosam balans mellan krav och resurser.

• Minska antalet medarbetare per chef så att chefer kan jobba förebyggande med arbetsmiljön

Vision vill nu se initiativ till utbildningsinsatser och systematiskt arbete med verktygen ute på arbetsplatserna. Här har arbetsgivare i Region Gotland, Svenska kyrkan, berörda myndigheter, ansvariga politiker och vi fackliga organisationer ett gemensamt ansvar. För sjukskrivningstrenden går att bryta. Arbetslivet kan bli mer mänskligt genom ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. I det arbetet vill Vision vara med och bidra.

Så jobbar vi med nyheter
Jannice Svensson huvudskyddsombud Vision avd Gotland Bimbi Ollberg Vision, Visby stiftsklubb Jane Lindström ordförande Vision avd Gotland Veronica Magnusson förbundsordförande Vision