Fi-förslag på fortsatta åtgärder i coronakrisen

Hemmet är inte en trygg plats för alla, under coronakrisen.

6 april 2020 20:01

Vi i F! står bakom det inledande åtgärdspaket som antogs på Regionfullmäktiges sammanträde måndagen 30/3. Det är ett paket som innehåller en mängd viktiga åtgärder som förhoppningsvis mildrar effekterna av den pågående krisen, inte minst för småföretagare och kultur- och idrottsföreningar. 
I den tid som följer nu blir det dock nödvändigt att vidta åtgärder för att minimera konsekvenserna för de som är extra utsatta i den pågående krisen. Vi vet att i ett ojämlikt samhälle är det alltid de som redan har det svårt som kommer att drabbas värst. Vi i Feministiskt initiativ har därför föreslagit ett antal åtgärder som vi hoppas kommer ingå i kommande krispaket. 

Det gäller bland annat att stärka socialförvaltningen och de frivilligorganisationer, exempelvis kvinnojourer, som hjälper våldsutsatta kvinnor och barn. Vi vet att kriser med isolering i hemmet och ekonomisk ansträngdhet ökar risken att utsättas för våld av en närstående. Då behöver vi stå beredda att hjälpa. Vi föreslår även att regionen bokar upp ett antal hotellrum för att kunna erbjuda fler skyddade boenden, men även boende åt hemlösa och personer som på grund av trångboddhet kan ha svårt att undvika smitta.
Vi föreslår även att regionen i egen regi, eller i samverkan med civilsamhället, säkerställer att personer som tillhör riskgrupperna får matvaror, receptfria läkemedel och andra förnödenheter levererade till hemmet. Vi vet till exempel att en stor grupp frivilliga redan organiserats i sociala medier och att Röda Korset på Gotland inlett ett hjälparbete. Detta ska vi stötta och komplettera.

Vi vill även att regionen säkerställer att psykiatrin och BUP fungerar trots krisläget, i synnerhet då den psykiska ohälsan kan förväntas öka. Medarbetarna ska säkerställas tillgång till skyddsutrustning vid behandling av coronasmittade patienter. 
Barnfamiljer med försörjningsstöd behöver få resurser för att möta ökade utgifter för mat när barnen får gå hem från skolan. Att gymnasieelever ska kunna hämta mat på restaurang är bra, men det kommer inte täcka behovet fullt ut. 

Vi vet att medarbetarna i Region Gotland gör ett fantastiskt arbete för att de negativa effekterna av coronaspridningen ska bli så små som möjligt. Vi kommer i framtida diskussioner fortsätta uppmärksamma behovet av att stärka välfärden och ideella krafter för att på bästa sätt stötta de mest utsatta.

Så jobbar vi med nyheter