Gotland saknar forum för ungas inflytande

De flesta unga upplever att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter.

4 mars 2020 06:00

Det visar MUCF:s rapport ”Det vore ju kul om de frågade nån gång”, där vi undersökt ungas inflytande lokalt. 

Allt färre kommuner och regioner för dialog med unga när beslut fattas, genomförs eller utvärderas. Oftast görs det i frågor som rör kultur, fritid och ungdomsaktiviteter men sällan i frågor som rör utbildning, sjukvård eller stadsplanering. Samtidigt svarar 70 procent av kommuner och regioner att de har inflytandeforum där unga kan diskutera och påverka politik. En av de regioner som inte har ett sådant forum är Region Gotland.

I arbetet med den regionala utvecklingsstrategin 2040 (RUS) finns en tydlig vilja att inkludera unga i arbetet med Gotlands framtid. Det är mycket positivt. MUCF har också erbjudits att få lämna synpunkter på strategin, vilket vi ser fram emot. 

I utvecklingsstrategin lyfts flera utmaningar som berör unga på Gotland. Bland annat att den psykiska ohälsan i regionen ökar, kollektivtrafikens utformning, att andelen äldre ökar samtidigt som färre är i yrkesaktiv ålder, brist på bostäder och att flera arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. 

Gotland ligger på plats 11 av 21 regioner i Sverige när det gäller andelen behöriga till gymnasieskolan och har den största skillnaden bland regionerna mellan flickor (88,1 procent) och pojkar (78,8 procent).

Dessa frågor berör unga, på Gotland och generellt i Sverige. Exempelvis är det främst unga som använder kollektivtrafiken, speciellt unga på landsbygden som pendlar till gymnasiet. 

Den psykiska ohälsan ökar hos framför allt unga tjejer, och unga klassar sjukvården som den viktigaste samhällsfrågan. Att unga får möjlighet att utbilda sig, få bostad och etablera sig på arbetsmarknaden är centralt för att möta de hot som lyfts i Gotlands regionala utvecklingsstrategi. För att möta dessa utmaningar är det viktigt att unga får vara med och utforma sin vardag. 

Inflytandeforum är utvecklande för både unga och beslutsfattare. MUCF ser ett värde i att unga och äldre integreras i samma forum då det skapar möten över åldersgränser. Det är viktigt med återkoppling av processer och beslut. Avgörande för att lyckas är engagerade politiker och förvaltningschefer. Skolan har också en viktig roll i att ge unga mer kunskap om lokala beslutsprocesser.

Alla kommuner och regioner behöver skapa förutsättningar för ungas inflytande. Så kan vi få kloka beslut och en långsiktigt hållbar utveckling. 

Så jobbar vi med nyheter