Gutamål – språk eller dialekt?

26 mars 2018 19:58

Vid Gutamålsgillets årsmöte diskuterade bland annat. om enhetlig stavning av gutamålet, oberoende av hur orden uttalas på olika delar av ön. Meningarna var delade. Många vill stava, som orden uttalas just i deras hemtrakt.

Om gutamålet anses vara en dialekt av svenskan, kan naturligtvis flera stavningsvarianter accepteras för samma ord. Om däremot gutamålet ska anses vara ett eget språk, bör, enligt min uppfattning, orden stavas på endast ett sätt, även om uttalen är olika, beroende av vilken del av Gotland man representerar. Detta precis som olika dialekter talas i Sverige, medan skriftspråket är detsamma i hela landet.

Älvdalska språkrådet har sedan 2005 arbetat med att ta fram en enhetlig stavning av älvdalskan, och har bland annat utgått från ett dokument, där de i fem punkter motiverat behovet av enhetlig stavning. De lyder som följer:

1. För älvdalskans överlevnad är det väsentligt, att det kan användas som skriftspråk, och skapandet av en enhetlig stavning är det kanske viktigaste steget i tillkomsten av ett skriftspråk

2. Tillkomsten av ett skriftspråk med enhetlig stavning bidrar till att höja språkets status i samhället.

3. Många älvdalingar känner osäkerhet när de ska skriva älvdalska. För dessa kommer den enhetliga stavningen att vara ett stöd, som kan leda till, att fler människor använder älvdalskan i skrift.

4. Om man en gång för alla fastställer en enhetlig stavning, förebygger man många onödiga konflikter och diskussioner om hur olika dokument ska se ut.

5. För att undvika kaos vid framställning av tryckt material, är det angeläget, att standardisera eventuella extratecken.

I dokumentet skrivs också:

Det finns många saker man måste tänka på när man konstruerar en stavning för ett språk, och som gör att det inte bara är att tillämpa principen ”skriv som du talar”.

Mig veterligt har Gillet inte tagit definitiv ställning till, om gutamålet ska anses vara ett unikt språk eller bara en dialekt. Om inte är det kanske hög tid för detta.

Min förhoppning är, att det snart blir en djupare diskussion inom Gillet vad gäller ovanstående, och att detta utmynnar i ett definitivt ställningstagande.

Så jobbar vi med nyheter