Handlingsplan behövs för att nå klimatmålen

19 mars 2019 16:09

Klimatför-ändringarna är ett tydligt symptom på den hållbarhetskris som i dag hotar våra samhällen och som riskerar att starkt förvärras för våra barn och barnbarn. På många håll i världen har konsekvenserna av klimatförändringarna varit tydliga mycket länge.

Även här på Gotland blir tecknen allt tydligare i form av torka, vattenbrist och mer extrema väder. Enligt SMHI:s klimatscenarion kan vi inom detta sekel förvänta oss betydligt högre års-medeltemperaturer, mer ihållande torrperioder, mer och häftigare nederbörd under höst och vinter, samt kortare perioder med snö och därmed även betydligt försämrade villkor för grundvattenbildning.

Frågan är global men det är lokalt som förändring kan och måste ske. Omställningen har bara börjat och det är bråttom. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda den utvecklingen som föregångare.

För att hantera denna typ av utmaningar krävs stora insatser från både näringsliv och privatpersoner, men framför allt från Region Gotland som ansvarig för regional utveckling.

Region Gotlands ekonomiska budget och koldioxidbudgeten förutsätter varandra. Det är helt nödvändigt att förstå att de är sammankopplade och att belysa deras ömsesidiga beroende.

Att nå klimatmålen är avgörande för ett långsiktigt bra liv på Gotland.

Tio kommuner och sex regioner/län, där Region Gotland är en, har till-sammans med Uppsala universitet tagit fram lokala koldioxidbudgetar, det vill säga den mängd koldioxid som årligen kan släppas ut för att klara Parisavtalets temperaturmål.

Gotlands andel av utsläppsminskningen som behövs för att nå Sveriges mål är beräknad till 16 procent årligen mellan 2020 och 2040.

Om samhället väljer att inte följa det åtagande som Parisavtalet innebär så väljer vi en värld som blir mer än 2 grader varmare i medeltemperatur, med alla de konsekvenser det innebär. Eller som forskarna som tagit fram koldioxidbudgeten uttrycker det: ”Ledarskap behövs nu på alla nivåer i samhället och det lokala ledarskapet är bland de viktigaste, om inte det viktigaste.”

Med utgångspunkt i ovan vill vi i Miljöpartiet att regionfullmäktige på Gotland beslutar om:

- att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av klimatmålen.

- att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, det vill säga konsekvenserna för klimatet måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas.

Så jobbar vi med nyheter
Isabel Enström, Karin Stephansson, Wolfgang Brunner, Lisbeth Bokelund Miljöpartiet de gröna